Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Achub o Ddŵr

Mae’r Gwasanaeth yn ymatebydd cyntaf ar gyfer pob math o waith achub o ddŵr.  Mae ein staff wedi cael eu hyfforddi a’u cyfarparu i ymdrin â llifogydd mawr ac i achub pobl o ddŵr sy’n llifo’n gyflym.

Water Rescue Training
Trwy amrywiaeth o waith partneriaeth, medrwn gynorthwyo gyda phob math o ddigwyddiadau ar y dŵr.  Rydym wedi buddsoddi llawer mewn hyfforddiant ac offer, i sicrhau ein bod ar flaen y gad wrth roi cymorth a chefnogaeth pan fod angen.
 

Sut ydym ni’n ymateb i lifogydd?

Yn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae cyfanswm o bron i 31,000 o adeiladau mewn perygl o lifogydd.  O’r rhain, mae bron i 24,000 mewn perygl y bydd afon yn gorlifo ac mae dros 7,000 mewn perygl o lifogydd llanw.

Yn y sefyllfaoedd yma, mae gennym ddyletswydd i ddiogelu pryd bynnag y bod bywyd yn y fantol neu risg o dân.  Yn aml iawn, ychydig y gellir ei wneud wedi i ni wneud y gwaith achub, oherwydd na ellir ymdrin ag adeiladau sydd wedi dioddef llifogydd nes fod y llifddwr wedi cilio.

Rydym yn sicrhau bod gan ein holl bersonél sgiliau a gwybodaeth ddigonol i weithio’n ddiogel ac yn effeithlon ger y dŵr.  Rydym ni’n gweithio’n agos gydag asiantaethau eraill, gwasanaethau ac ymatebwyr ar Fforymau Cydnerthu Lleol a Fforymau Cydnerthu Rhanbarthol, i gynllunio strategaethau i ddiogelu cymunedau lleol a’r isadeiledd cenedlaethol allweddol.

Yn dilyn llifogydd Haf 2007, daeth yn amlwg bod angen strwythur clir a chyson i ymdrin â llifogydd, y gallai’r holl sefydliadau perthnasol weithredu yn unol ag ef.  

 

Roedd Cymru’n unigryw o ran y ffordd yr ymdriniodd gydag argymhellion yr adolygiad i’r ymateb i lifogydd.  Yn 2010, ffurfiwyd Grŵp Achub mewn Llifogydd Cymru Gyfan, o blith yr holl wasanaethau brys ac asiantaethau gwirfoddol yn yr ardal.

​O ganlyniad, datblygwyd gweithdrefnau, offer a hyfforddiant safonol, a oedd yn galluogi pob un o’r asiantaethau i ymateb i achosion o lifogydd mewn modd cyd-drefnedig.  Profwyd hyn mewn ymarfer mawr yn y Bala ym Mawrth 2011 ac yn ddiweddar iawn gyda’r llifogydd mawr a gafwyd yn Aberystwyth.  Cafodd yr ymateb ei ystyried yn llwyddiant oherwydd y cydweithio a wnaed. 

Er mwyn adeiladu ar y gwaith hwn, mae’r Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru wedi prynu eu holl offer achub o ddŵr ar y cyd, i’w galluogi i ryngweithredu mewn unrhyw achos o lifogydd mawr.