Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dimensiynau Newydd​​

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub sydd wedi’i gyfarparu a’i hyfforddi’n dda ac sy’n llawn cymhelliant yn hanfodol i lwyddiant cyflawni cydnerthedd yn Lloegr a Chymru.  Roedd y rhaglen Dimensiwn Newydd yn rhan o raglen cydnerthu DU eangach a’r Rhaglen Galluoedd​, a arweiniwyd gan Swyddfa’r Cabinet.

Erbyn hyn, mae’r Ddeddf yn rhoi dyletswydd i’r Gwasanaeth Tân ac Achub i ymateb i amrywiaeth o argyfyngau nad sy’n berthynol i dân, os bydd rôl y gwasanaeth yn newid yn y dyfodol.  

Mae’r Rhaglen Dimensiwn Newydd yn rhan sylweddol o gyfraniad CLlL a Chymdeithas y Prif Swyddogion Tân at Raglen Galluoedd Argyfyngau Sifil Posib y Llywodraeth. 

Ei nod yw cynyddu parodrwydd a chydnerthedd Lloegr a Chymru, trwy wella gallu’r Gwasanaeth Tân ac Achub i ymateb i ddigwyddiadau mawr a chatastroffig. Sgôp ddaearyddol y rhaglen yw Lloegr a Chymru, er bod trafodaethau’n cael eu cynnal gyda’r rhaglenni tebyg a gynhelir yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon.  

Mae’r weithred yn cynnwys nifer o alluoedd. Mae’r Gwasanaeth yn gyfranogwr allweddol yn Dadheintio Torfol a Diogelu’r Amgylchedd

 

Mae’r gallu Dadheintio Torfol wedi’i ddylunio i ddarganfod, adnabod a monitro halogyddion a chyfyngu a lleddfu eu heffeithiau ar yr werin. Mae hyn yn cynnwys dadheintio niferoedd mawr o bobl a darparu cymorth parhaus trwy gydol y cam adfer.

Mae gan y Gwasanaeth ddwy Uned Ymateb i Ddigwyddiad, a leolir yn Llanelli a Doc Penfro.

Mae’r uned yn cynnwys cerbyd ochr llenni, sy’n cynnwys cyfres o baledi storio offer a wagen fforch godi moffett, i ddadlwytho’r offer.

Yn ddamcaniaethol, gall bob peiriant ddadheintio 300 o aelodau o’r cyhoedd fesul awr, gan ddefnyddio strwythurau a adeiladwyd yn bwrpasol. Mae’r stwythur dadheintio torfol wedi cael ei ddatblygu’n benodol i gwrdd ag angen y DU i ddarparu gallu dadheintio ar raddfa fawr, ar gyfer dioddefwyr sy’n medru cerdded ac sy’n methu cerdded. Mae’r strwythur yn rhan o system dadheintio torfol cyffredinol a chaiff ei ategu gan offer cynorthwyol, sy’n darparu pwer, golau, gwres, dadhalogydd dŵr cynnes a chyfleuster casglu dŵr wedi’i halogi.