Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diogelu’r Amgylchedd

Mae gan unrhyw ddigwyddiad y mae’r Gwasanaeth yn ei fynychu’r potensial i achosi difrod i’r amgylchedd. Felly, mae’n hanfodol ein bod yn gwneud popeth posib i leihau’r difrod hwn.

Mae gan y Gwasanaeth bartneriaeth gadarn gydag Asiantaeth yr Amgylchedd. Mae’r cysylltiadau yma wedi ein darparu â dwy Uned Diogelu’r Amgylchedd, a ariennir yn rhannol, ac a leolir yng Ngorsafoedd Tân Llanelli a’r Drenewydd. Mae’r cerbydau yma’n cludo amrywiaeth eang o offer, a ellir eu defnyddio mewn digwyddiadau i gynorthwyo wrth ddiogelu’r amgylchedd rhag defnyddiau peryglus.  

Mae nifer o’n rheolwyr wedi cael eu hyfforddi’n arbennig fel Swyddogion Defnyddiau Peryglus Swyddogion Diogelu’r Amgylchedd. Mae’r cwrs 4 wythnos yng Ngholeg y Gwasanaeth Tân yn rhoi hyfforddiant ar sut i reoli’r hyn y cyfeirir atynt yn aml o fewn y Gwasanaeth fel digwyddiadau "hazmat" a lleihau difrod i’r amgylchedd mewn unrhyw ddigwyddiadau. 

 Mae digwyddiad hazmat yn ddigwyddiad sy’n cynnwys nwyddau peryglus afreolus neu ddefnyddiau peryglus a all fod yn solet, hylif neu’n nwy sy’n peri perygl i bobl, organebau byw eraill, eiddo neu’r amgylchedd. Enghraifft o ddigwyddiad hazmat yw’r tân a gafwyd yn  Fforest-fach yn 2011, ble bu gweddillion teiars yn llosgi am dros 3 wythnos.

Mae digwyddiadau Hazmat yn mynd yn fwyfwy cymhleth a heriol. Gellir eu rhannu i’r categorïau canlynol:

  • Amgylcheddol: y byd naturiol, yr amgylchoedd neu’r amodau lle mae person, anifail neu blanhigyn yn byw neu’n gweithredu

  • Cemegol: cyfansoddyn neu sylwedd amlwg, yn enwedig un a baratowyd neu a burwyd yn  artiffisial

  • Biolegol: yn seiliedig ar ficro-organeb

  • Ymbelydredd: y weithred neu’r broses o ymbelydru

  • Niwclear: technoleg sy’n ymwneud ag adwaith niwclysau atomig