Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Offer Arbenigol

Mae dros 200 o eitemau o offer yn cael eu cludo ar beiriant tân, sy’n amrywio o ran maint a chymhlethdod. Rydym yn sicrhau bod ein holl ddiffoddwyr tân yn gwybod sut i ddefnyddio’r offer hwn yn y gwahanol sefyllfaoedd maent yn eu hwynebu. Mae peth o’r offer yn cynnwys:

Riliau Pibell

Mae’r rhain wedi eu cysylltu i’r peiriant tân a dyma’r pibellau du neu felyn a welwch yn cael eu storio ar riliau. Cânt eu defnyddio ar gyfer tanau bach neu danau nad sy’n galw am gyfaint mawr o ddŵr.
Jetiau Pibell

Mae’r rhain yn fwy pwerus na’r riliau pibell ac maent yn pasio cyfeintiau mwy o ddŵr.  Mae angen 2 ddiffoddwr tân i’w gweithredu, gan eu bod mor bwerus.  Mae un yn sefyll yn y tu blaen ac yn rheoli’r ffroenell ac mae’r llall yn sefyll tu ôl i gynorthwyo’r diffoddwr tân blaen.  Maent wedi eu cysylltu i gefn y peiriant tân er mwyn eu cysylltu i’r pwmp a’r cyflenwad dŵr.

Ysgolion

Mae pedair ysgol yn cael eu storio ar ben peiriant tân safonol.  Mae’r rhain yn amrywio o ran uchder ac fe’u defnyddir nhw at ddibenion gwahanol. Yr ysgol 13.5 metr yw’r hiraf. Er dibenion diogelwch, mae angen pedwar diffoddwr tân i’w chario a’i gosod. Ceir ysgol 9 metr hefyd ac ysgol estyn fer tebyg i ysgol yn y cartref ac ysgol to. Ceir ysgol fach hefyd, y mae’r diffoddwyr tân yn ei defnyddio i osod larymau mwg yng nghartrefi pobl.
Setiau Offer Anadlu (OA)

Ceir 4 set o OA ar fwrdd peiriant tân, y mae’r diffoddwyr tân yn eu gwisgo wrth ymdrin â digwyddiadau os oes mwg neu fygdarth cemegol.  Maent yn gwisgo silindrau aer ar eu cefnau, sydd wedi eu cysylltu gan diwb i fasg wyneb, sy’n ffitio dros yr wyneb. Caiff ei ddal yn ei le gan strapiau o amgylch y pen. Mae’r setiau’n cynnwys  medrydd, y mae’r diffoddwyr tân yn ei wirio’n gyson i fonitro faint o aer sydd ar ôl. Yn nodweddiadol, bydd un silindr yn para am 30 i 35 o funudau.  
​Bwrdd Mynediad OA

​Mae pob diffoddwr tân sy’n mynd i mewn i adeilad neu le cyfyng yn gwisgo set o offer anadlu (OA) yn cael eu cofnodi ar fwrdd OA. Mae pob set OA yn cynnwys label adnabod gydag enw’r diffoddwr tân.  Caiff y label hwn ei slotio ar y bwrdd, ynghyd â’r amser yr aeth i mewn i dân. Mae un diffoddwr tân yn cael ei neilltuo ar gyfer rôl y Swyddog Rheoli Mynediad, ac mae’n rhaid i’r swyddog hwn i gofnodi pwy sy’n mynd i mewn ac allan. Os oes diffoddwr tân yn mynd i drafferthion, neu ei fod yn rhedeg allan o aer, bydd larwm ar y label adnabod yn canu i rybuddio’r swyddog rheoli mynediad i gymryd camau ar unwaith.


Pecyn Gwrthdrawiad Ar Y Ffordd (RTC)

Ceir nifer o offer bach ar fwrdd peiriant tân, i gynorthwyo diffoddwyr tân i achub pobl o gerbydau.  Mae’r rhain yn cynnwys amddiffynnydd gwydr sgrin wynt, gorchuddion gwrthrychau miniog, i rybuddio diffoddwyr tân bod perygl oddi tano, torwyr pedalau (i dorri pedalau ceir), a chyllell i dorri strapiau gwregysau diogelwch.Blociau Step

Caiff y rhain eu lletemu o amgylch rhannau o gar i’w atal rhag symud tra bod y diffoddwyr tân yn defnyddio’r offer achub.
Bagiau Aer

Ceir dau fath o fag aer a ddefnyddir ar gyfer codi – pwysedd uchel a phwysedd isel. Mae’r bag aer pwysedd isel (yn y llun) yn fwy o faint, ond gall y bag aer pwysedd uchel godi mwy o bwysau.

Torwyr

Defnyddir y rhain yn bennaf i dorri pobl allan o gerbydau yn dilyn gwrthdrawiad ar y ffordd (RTC). Maent yn hynod bwerus, gyda grym torri o 95 tunnell, a gallant dorri trwy fetel fel y mae siswrn yn torri trwy bapur.
Lledaenwyr

Defnyddir y rhain yn bennaf i ryddhau pobl sy’n sownd yn eu cerbydau yn dilyn gwrthdrawiad ar y ffordd.  Mae eu genau pwerus yn lledaenu i oddeutu 70cm. Enghraifft o’r defnydd a wneir ohonynt yw i orfodi drws car ar agor os na ellir ei agor yn dilyn damwain.
Goleuadau

Lleolir goleuadau pwerus mawr ar ben peiriannau tân, sy’n goleuo lleoliadau yn y tywyllwch. Maent hefyd yn cludo goleuadau symudol yn y loceri, a ellir eu rigio i fyny i ffwrdd oddi wrth y peiriant tân.


Siwtiau Amddiffyniad Cemegol

Mae’r rhain yn siwtiau nwyglos, sy’n cael eu gwisgo dros ddillad amddiffynol arferol a setiau OA y diffoddwr tân. Maent yn atal diffoddwyr tân rhag cael eu hamlygu i sylweddau peryglus; solet, hylif neu nwy.  Wedi’r digwyddiad, defnyddir pibell i’w golchi neu maent yn sefyll mewn cawod gludadwy i olchi unrhyw ronynnau peryglus i ffwrdd.Siacedi Achub

Mae diffoddwyr tân yn gwisgo siacedi achub os ydynt yn gweithio gerllaw, yn neu ar y dŵr.Pwmp Cludadwy

Mae’r Pwmp Cludadwy Ysgafn yn fach ac yn gludadwy. Gellir ei symud at gyflenwadau dŵr os digwydd na fydd peiriant tân yn medru cyrraedd digwyddiad. Mae pibell arbennig gyda ffilter yn cysylltu’r cyflenwad dŵr i’r pwmp. Yna, mae jet pibell safonol yn cael ei chysylltu i’r pwmp. Gellir ei ddefnyddio hefyd i bwmpio dŵr i ffwrdd o ardal yn yr un ffordd, gan ddefnyddio pibell sugno arbennig.

Pecynnau Trawma

Mae pob un o’n diffoddwyr tân wedi eu hyfforddi mewn cymorth cyntaf ac maent yn cludo pecyn cymorth cyntaf mawr ar beiriannau tân. Os yw’r criwiau tân yn cyrraedd cyn y parafeddygon, gallant roi cymorth cyntaf mewn argyfwng i anafedigion. Fel rhan o’r offer cymorth cyntaf, mae pob peiriant tân yn cludo dadebrydd. Caiff ei ddefnyddio gan ddiffoddwyr tân i drin pobl sy’n dioddef o effeithiau anadlu mwg difrifol mewn tân.
Pecyn Cipio Amgylcheddol​

Mae’n cynnwys pwti i stopio gollyngiad, amsugnydd i amsugno hylif a matiau i orchuddio cwteri i rwystro sylweddau niweidiol rhag mynd i mewn i’r cyflenwad dŵr. Fe’u defnyddir yn bennaf yn ystod digwyddiadau ble mae gollyngiad cemegol.
Rodiau Simnai

Defnyddir y rodiau a’r pibellau arbennig yma i ymdrin â thanau simnai.
​​