Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tanau Eiddo

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymateb i danau ym mhob math o eiddo, ym mhob ardal. Isod, fe welwch fanylion am y mathau o danau y medrwn ddisgwyl eu mynychu’n feunyddiol.

Mae’r rhain yn cynnwys tanau yn y cartref, a all fod wedi cael eu hachosi oherwydd bod y deiliad wedi gadael y nwy ynghyn, i danau diwydiannol ac amaethyddol, sy’n amlygu mewn adeiladau ar raddfa llawer yn fwy.
 

Sut ydym ni’n ymateb?

Yn ffodus, mae’r mwyafrif o dana​u eiddo a fynychwn yn cael eu cyfyngu i’w hystafell wreiddiol.  Fodd bynnag, mae tanau’n medru lledu i’r adeilad cyfan weithiau.  Pan ein bod yn derbyn adroddiadau o dân mewn eiddo, rydym yn anfon 2 beiriant tân i’r digwyddiad, gyda 4 i 6 diffoddwr tân ym mhob un.  Bydd swyddog â gofal yn mynychu hefyd mewn car neu gerbyd  4x4, i benderfynu p’un ai bod angen adnoddau, offer neu bersonél ychwanegol.  Gallant wneud cais am fwy o’r uchod neu am beiriant arbennig. 

Defnyddir peiriannau arbenigol i gyflawni tasg benodol, a fydd yn cynorthwyo’r criwiau i reoli a diffodd y tân​

Sut ydym ni’n diffodd tanau?

Er mwyn diffodd tân, bydd diffoddwyr tân sy’n gwisgo gwisg diffoddwr tân llawn yn mynd i mewn i’r adeilad gyda jet rîl pibell.  Byddant hefyd yn cario camera delweddu thermol i ddod o hyd i’r tân ac i chwilio am unrhyw un sydd yn yr adeilad.  

Pan fydd y tân wedi diffodd, rydym yn awyru’r adeilad er mwyn clirio’r mwg, gan ddefnyddio ffan awyru pwysedd positif.  Mae’r ffaniau pwerus yma’n galluogi i fwg a gwres i gael eu echdynnu o’r adeilad yn gyflym iawn.  Maent hefyd yn galluogi’r criwiau tân i asesu’r difrod a chwilio am unrhyw “fannau poeth” sydd ar ôl wedi’r tân.  

Ein gweithred olaf yw cynnal “Trawiad Poeth”.  Mae hyn yn golygu tynnu sylw’r cymdogion at beryglon tân.  Ble bod angen, bydd y criwiau tân yn cynnal Archwiliad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref hefyd.

Sut yr ydym yn ymateb i ddigwyddiadau mawr?

Pan fod tanau mawr yn digwydd mewn adeiladau masnachol mawr, bydd peiriannau o lawer o orsafoedd tân yn mynychu’r digwyddiad.  Yn aml, mae’r tanau yma’n galw am gyfeintiau mawr o ddŵr i’w diffodd nhw.  Yn aml, byddwn yn defnyddio peiriannau awyrol i arllwys dŵr i mewn i’r adeilad, gan mae ein nod pennaf yw diffodd y tân a’i atal rhag lledu i adeiladau eraill.  

Mae adeiladau uchel yn galw am ddefnyddio codwyr sych neu wlyb.  Mae’r rhain yn gyflenwadau a ellir eu asesu gan griwiau ar bob llawr yn yr adeilad.  Cânt eu gwefru neu eu gwasgeddu gan beiriant ar y llawr gwaelod a chânt eu defnyddio gan griwiau sy’n darparu cyflenwad o ddŵr i ddiffodd y tân.  

O ble y daw ein dŵr?

Mae ein peiriannau tân yn defnyddio dŵr o’r prif gyflenwad trwy gyfrwng hydrant.  Rydym ni hefyd yn defnyddio Pympiau Cyfaint Uchel i gynorthwyo gyda’r cyflenwad dŵr, sy’n medru pympio o ffynonellau dŵr agored sydd dros filltir i ffwrdd.  

Diogelu’r Amgylchedd

Mewn tanau mawr, rydym yn sicrhau ein bod yn gwneud popeth posib i ddiogelu’r amgylchedd rhag sgil-gynnyrch y tân, gan bod y dŵr sy’n rhedeg oddi ar y tân yn medru achosi niwed.  Pryd bynnag y bo hynny’n bosib, byddwn yn ailddefnyddio’r dŵr hwn a allai fod wedi’i halogi i ddiffodd y tân.  Mae hyn yn lleihau difrod i’r amgylchedd ac mae’n cadw’r cyflenwad dŵr.

Ymateb i Danau mewn Lleoliadau Gwledig

Pan fod tân yn amlygu mewn ardal wledig, mae gan y Gwasanaeth Bwmp Ymateb Gwledig gyriant pedair olwyn.  Gall y cerbyd hwn fynychu eiddo anodd eu cyrraedd, megis lonydd cul neu amodau anodd y tywydd, megis eira.  Ewch i’r dudalen offer a cherbydau’r Gwasanaeth i gael gwybodaeth bellach.  

Mae hyn yn bwysig gan fod GTACGC yn cynnwys ardal wledig eang o Gymru, gyda nifer fawr o ddigwyddiadau’n ymwneud â ffermydd, peiriannau ac anifeiliaid.  

Mae gennym nifer o gynlluniau a ddatblygwyd i gynorthwyo wrth leihau achosion mwyaf cyffedin tanau yn y gymuned wledig.  

Tanau Ysgubor

Mae’r Gwasanaeth yn cynorthwyo ffermwyr i atal tanau ysgubor trwy ddefnyddio chwiliedyddion tymheredd.  Pan fod ffermwr yn poeni am dymheredd teisi gwair, gallwn ddefnyddio chwiliedydd tymheredd i fesur y gwres tu mewn i’r das, i sicrhau na fydd yn mynd ar dân yn ddigymell.

Yn aml, mae tanau ysgubor yn danau difrifol, sy’n cymryd amser hir i’w diffodd.  Weithiau, mae diffoddwyr tân yn gwahanu’r byrnau a’u diffodd nhw’n unigol.  Mae ein diffoddwyr tân yn cymryd rhagofalon pellach trwy sicrhau nad yw cemegau a phlaladdwyr, sydd mewn defnydd cyson ar ffermydd, yn dod yn rhan o’r tân.

Achub Anifeiliaid

​Rydym yn derbyn galwadau’n aml i achub amrywiaeth o anifeiliaid.  Mae’r math o anifail yn amrywio o gathau domestig i anifeiliaid fferm, sy’n pwyso hyd at 2 dunnell.  Gall gweithredoedd achub anifeiliaid fod yn gymhleth ac yn hirfaith ac mae ein criwiau wedi cael eu hyfforddi ar gyfer amryw o’r sefyllfaoedd hyn.  Fodd bynnag, oherwydd natur y gwaith achub hwn, rydym ni bob amser yn gofyn am gyngor oddi wrth arbenigwyr ar anifeiliaid.