Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tanau Gwyllt

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn mynychu dros 2,500 o danau glaswellt neu danau gwyllt pob blwyddyn. Mae tanau gwyllt yn ardal afreolus o lysdyfiant sydd wedi mynd ar dân. Gall tirwedd neu ddaearyddiaeth y Tanau Gwyllt yma amrywio yn ardal ein Gwasanaeth ac maent yn amrywio o dir comin, ardaloedd mynyddig, coedwigoedd a choetiroedd a chreigiau arfordirol.

Gellir rhannu tanau gwyllt i ddau grŵp:

Grŵp un – Tân y gellir ei ddiffodd o fewn 2 awr ac nid yw’n galw am fwy na dau o gerbydau’r Gwasanaeth.

Grŵp dau – Tân sy’n galw am fwy na dau o gerbydau’r Gwasanaeth neu sy’n cymryd mwy na dwy awr i’w ddiffodd.

Mae dros 80% o’n tanau gwyllt yn ddigwyddiadau grŵp un. Medrwn ddod â’r rhain o dan reolaeth yn gyflym ac yn effeithiol.

Gall digwyddiadau grŵp dau fod yn anodd ac yn hirfaith. Mae digwyddiad grŵp dau yn galw ar y ganolfan reoli tân i fobileiddio Swyddog Tanau Gwyllt arbenigol. Bydd gan y Swyddog hwn ddealltwriaeth ac arbenigedd i geisio offer a cherbydau arbenigol ychwanegol, megis hofrenyddion neu gerbydau 4x4 oddi ar y ffordd, sy’n medru helpu i ddiffodd y tân yn ddiogel ac yn effeithiol.

 
Wildfire

Mae pob un o’n criwiau wedi eu hyfforddi i ddefnyddio’r system darogan tanau gwyllt. Bydd y system hon yn eu cynorthwyo i ddod o hyd i’r lleoliad mwyaf diogel a manteisiol i ddiffodd y tân neu greu llinell reoli i’w rwystro rhag lledu ymhellach.

Rydym yn defnyddio offer fel y curwyr a ddangosir yn y ffotograff hwn, gwarbaciau dŵr sy’n medru cludo 20 litr o ddŵr neu’r riliau pibell oddi ar y peiriannau tân.  Mae’r cerbydau oddi ar y ffordd a ddefnyddir ar gyfer Tanau Gwyllt yn cynnwys Pympiau Ymateb Gwledig a landrofers. Gall y cerbydau yma gyrraedd ardaloedd na fyddai peiriant tân arferol yn medru eu cyrraedd ac felly maent yn galluogi’r diffoddwyr tân i ddefnyddio eu riliau pibell yn agosach i’r digwyddiad. ​

Wildfire Team

Trwy greu grwpiau tân lleol a fydd yn cynnwys perchenogion tir, cominwyr ac asiantaethau sy’n bartneriaid, megis y Comisiwn Coedwigaeth a Chyngor Cefn Gwlad Cymru, medrwn gynorthwyo gyda chyngor ac adnoddau, i helpu i waredu cyfeintiau mawr o lysdyfiant mawr, a allai fod wedi bod yn cronni dros y gaeaf.  

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Dîm Lleihau Llosgi Bwriadol pwrpasol, yn cynnwys staff Tân a’r Heddlu, a nhw sydd â’r dasg o leihau’r nifer o danau sy’n cael eu cynnau’n fwriadol yn ardal y Gwasanaeth.  Mae cost Llosgi Bwriadol yng Nghymru’n rhedeg i filiynau o bunnoedd, fodd bynnag, mae’r gost yn mynd tu hwnt i gost ariannol yn unig; mae llosgi bwriadol yn difetha bywydau a theuluoedd ac mae’n dirywio ardaloedd cyfan ein cymunedau, yn cynnwys ein hardaloedd gwledig a’n cynefinoedd o fywyd gwyllt.