Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

​​Rydym yn croesawu ein dyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Fel Gwasanaeth, rydym yn ystyried sut y byddwn yn ysgwyddo’r cyfrifoldebau hyn. Wrth fabwysiadu’r dyletswyddau sydd wedi’u pennu yn y Ddeddf, rydym wedi ein herio ein hunain i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio, heb amharu ar y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu.

Yn rhan o’r Ddeddf, rydym yn bartner statudol i’r chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae nifer o’n gweithgareddau arfaethedig yn rhyngberthyn, a byddant yn cael eu darparu mewn partneriaeth ag aelodau’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus hyn.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod rhagor am y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yr ydym yn Bartner Statudol iddynt.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr

Mae’n bleser gennyf gadarnhau fod yr Asesiad Llesiant bellach yn destun ymgynghoriad ac ar gael yma​.  Rydym wedi cylchredeg yr asesiad at yr ymgyngoreion statudol sy’n cynnwys y Comisiynydd, ein 'partneriaid eraill' ehangach ar y BGC, y pwyllgor craffu ar gyfer y BGC ac i CGGSG i'w ddosbarthu i fudiadau gwirfoddol, cynghorau tref a chymuned, busnesau lleol ac undebau llafur. 

Rhaid i ni hefyd ymgynghori ag unrhyw bersonau eraill sydd â diddordeb mewn gwella llesiant yr ardal yn economaidd,  gymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol a byddem yn ddiolchgar os gallech ledaenu'r ymgynghoriad ar yr Asesiad Llesiant mor eang â phosibl i gasglu barn neu awgrymiadau i helpu datblygu'r Cynllun Llesiant newydd ar gyfer Sir Caerfyrddin. 

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion i'r ymgynghoriad yw 3 Mawrth, 2017.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot​

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro ​

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys ​

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe