Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Byrddau Gwasanaethau Lleol

Mae Byrddau Gwasanaethau Lleol wedi'u sefydlu ledled Cymru gyda'r nod o ddarparu arweinyddiaeth gydweithredol a nodi cyfleoedd i ddarparwyr gwasanaethau gydweithio'n agosach.

Trefniant gwirfoddol yw Bwrdd Gwasanaethau Lleol sy'n dwyn ynghyd arweinwyr a phrif weithredwyr o sefydliadau allweddol, cynrychiolwyr o'r sector gwirfoddol a'r sector cymunedol, ac uwch weision sifil o Lywodraeth Cymru. 

Ei ddiben yw cynllunio gwasanaethau a goresgyn rhwystrau er mwyn sicrhau bod pob sefydliad sy'n darparu gwasanaethau yn yr ardaloedd dan sylw yn gwneud hynny mewn ffordd sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf.

Mae Partneriaethau Diogelwch Cymunedol ar waith i ddiogelu ein cymunedau ac mae'r grwpiau aml-asiantaeth hyn yn cwrdd i drafod sut y gallwn wella diogelwch yn ein hardaloedd ar y cyd. 

Bydd aelodau llawn y Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn uwch-gynrychiolwyr o'r sefydliadau canlynol:
 • Cynghorau Sir
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Powys
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion
 • Heddlu Dyfed-Powys
 • Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu
 • Llywodraeth Cymru (Uwch Weision Sifil)
 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Gwasanaethau Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Tîm Iechyd y Cyhoedd Hywel Dda
 • Tîm Iechyd y Cyhoedd Powys
 • Tîm Iechyd y Cyhoedd Abertawe Bro Morgannwg
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Un Llais Cymru
 • Cadeiryddion Grwpiau Gweithredol y 5 Bwrdd​​​