Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cynllun Cyhoeddi

Canllaw i'r wybodaeth mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn ei ddarparu i'r cyhoedd fel mater o drefn yw'r cynllun cyhoeddi a lle bynnag y bo modd mae'n cynnig dull rhwydd o gyrchu'r wybodaeth honno.  

Dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth mae'n ddyletswydd gyfreithiol ar bob awdurdod cyhoeddus i fabwysiadu a chynnal cynllun cyhoeddi sy'n egluro pa wybodaeth mae'r awdurdod yn ei gyhoeddi, sut y caiff yr wybodaeth honno ei darparu ac a yw hi ar gael am ddim neu a oes angen talu amdani. 

Pwrpas cynllun cyhoeddi yw sicrhau bod swmp sylweddol o wybodaeth ar gael i'r cyhoedd fel mater o drefn ac mewn modd strwythuredig heb yr angen i wneud cais penodol. 
 
Trefnwyd y cynllun cyhoeddi yn ôl y prif feysydd gwaith mae GTACGC yn ymwneud â nhw ac mae wedi'i rannu'n saith prif gategori gwybodaeth, sef:    
 • ​​Pwy ydym ni a beth yw ein gwaith
 • Beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario
 • Beth yw ein blaenoriaethau a sut hwyl rydym yn ei gael arni
 • Sut rydym yn gwneud penderfyniadau
 • Ein polisïau a’n gweithdrefnau
 • Rhestrau a chofrestri
 • Y gwasanaethau rydym yn eu cynnig

Ym mhob un o'r categorïau hyn mae gwybodaeth ar gael am nifer o wahanol bynciau


Pwy ydym ni a beth yw ein gwaith​

Yr ardal ddaearyddol rydym yn gweithredu ynddi

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth am ddiogelwch cyhoeddus, rhaglenni diogelu ac atal, ac ymateb brys yng nghyswllt yr ardal yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru sy'n cynnwys Siroedd Caerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Penfro, Powys ac Abertawe. 

Mae'r Gwasanaeth yn cyflogi dros 1,400 aelod o staff ac yn gwasanaethu ardal sy'n mesur oddeutu 4,500 milltir sgwâr - bron i ddwy ran o dair o Gymru. 

I gael gwybodaeth leol am eich Ardal Reoli Sirol leol ac am eich gorsafoedd tân lleol, ewch i'r dudalen http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/Who-We-Are/Pages/default.aspx sy’n berthnasol i'ch ardal chi.

Yr Awdurdod Tân - Rôl a Chyfrifoldebau

Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yw'r corff llywodraethu sy'n gyfrifol am sicrhau y darperir gwasanaethau tân dan Ddeddf Gwasanaethau Tân 2004,ac am ddarparu gwybodaeth gysylltiedig â thân wedi hynny.   Mae'r Awdurdod yn cyflawni ei gyfrifoldebau drwy Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (y Gwasanaeth). Prif swyddogaethau'r Gwasanaeth yw diffodd tanau, darparu gwasanaethau dyngarol ac achub arbenigol, diogelwch tân, lleihau’r risg i'r gymuned, gan gynnwys gwasanaethau addysg diogelwch tân i ysgolion, a helpu i leihau gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd.  

Mae gan yr Awdurdod Tân 25 Aelod sydd wedi'u penodi o gynghorau Sir Caerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Penfro, Powys ac Abertawe. Maint y gynrychiolaeth etholiadol ym mhob awdurdod lleol a'r cyfranoledd gwleidyddol ar draws yr ardal gyfan sy'n pennu cyfansoddiad yr Awdurdod Tân.​

I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar http://www.mawwfire.gov.uk/English/FireAuthority/Pages/default.aspx sy'n cynnwys lleoliad a manylion cyswllt holl Aelodau'r Awdurdod Tân 

Nodwyd prif swyddogaethau craidd yr Awdurdod Tân yn Neddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004, sef:

Hyrwyddo diogelwch tân er mwyn atal tanau, a marwolaeth neu anaf oherwydd tân, ac i gael yr wybodaeth sy'n angenrheidiol i gynorthwyo â hyn. Diffodd tanau a diogelu bywyd ac eiddo os digwydd tân, trwy ddarparu personél, gwasanaethau, offer a hyfforddiant. Achub pobl sydd wedi'u hanafu/sy'n sownd o ganlyniad i wrthdrawiadau traffig y ffyrdd, trwy ddarparu personél, gwasanaethau, offer a hyfforddiant.

Gwneud trefniadau i ymdrin â galwadau am help ac anfon personél, gwasanaethau ac offer i ddigwyddiadau.

Ymdrin ag argyfyngau eraill heblaw tanau neu wrthdrawiadau traffig y ffyrdd fel y gorchmynna'r Ysgrifennydd Gwladol.  Mae hyn yn cynnwys ymdrin â gollyngiadau a/neu achosion o ryddhau sylweddau peryglus i fywyd neu i'r amgylchedd ac ymateb i effeithiau tywydd eithafol e.e. pwmpio dŵr allan o eiddo sydd dan ddŵr lle mae bywyd mewn perygl.​

Uwch Dîm Rheoli 

Gallwch weld proffiliau ac amlinelliad o'r tîm rheoli gweithredol a'r cyfarwyddiaethau cyfredol http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/Who-We-Are/Pages/Directorates-and-Departments.aspx

Beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ariannol am wariant ac incwm rhagamcanol a gwirioneddol, tendro, caffael, contractau ac archwiliadau ariannol. 

Cyllidebau Blynyddol

Mae holl wariant yr Awdurdod Tân wedi'i reoli gan Reoliadau Ariannol sy'n rhan o'r cyfrifoldebau statudol sydd wedi'u nodi yn Neddf Llywodraeth Leol 1972 a Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988. 

Daw'r rhan fwyaf o gyllid Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar ffurf trethi o'r chwe Awdurdod Unedol yn ein hardal.  Cyfanswm y gyllideb Refeniw ar gyfer 2012/13 oedd £43.0M. 

Mae'r Awdurdod Tân yn cytuno ar ddyraniad y gyllideb ym mis Mawrth bob blwyddyn ac mae’n cynnwys gwariant cyfalaf a refeniw. Mae modd gweld y gyllideb a ddyrannwyd yn y blynyddoedd ariannol 2007/08 i 2011/12 yn y dogfennau PDF canlynol,sef Rhoddir gwybodaeth bellach am berfformiad ariannol chwarterol yn rheolaidd i'r http://www.mawwfire.gov.uk/English/FireAuthority/Committees/Pages/Resource-Management-Committee.aspx

Datganiad o gyfrifon blynyddol 

Mae'r http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/Our-Finances/Pages/Statement-of-Accounts.aspx blynyddol ar gyfer y saith mlynedd diwethaf i'w gweld yma.

Adroddiadau ar Archwiliadau Ariannol  

Mae adroddiad blynyddol yr Archwilydd Allanol yn cynnwys ymateb staff yr Awdurdod i'r pwyntiau a godir yn yr adroddiad. Ystyrir cynllun archwiliad mewnol GTACGC yn flynyddol.  Mae'n disgrifio'r rhaglen o adolygiadau blynyddol sydd i'w cynnal gan dîm archwiliad mewnol Cyngor Sir Caerfyrddin.  Mae'r adolygiadau yn trin a thrafod systemau rheoli gan gynnwys systemau ariannol ac anariannol ac mae'r  http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/Our-Finances/Pages/Statement-of-Accounts.aspx yn ystyried adroddiadau cryno'r adolygiadau hyn yn rheolaidd.

Rheoliadau ariannol ac awdurdod dirprwyedig 

Mae rheoliadau ariannol GTACGC, sy'n cynnwys manylion ynghylch sut  y gwneir penderfyniadau ariannol ac awdurdod dirprwyedig y swyddog i'w gweld yng http://www.mawwfire.gov.uk/English/FireAuthority/What-is-the-Authority/Pages/Fire-Authority-Constitution.aspx yr Awdurdod.

Gweithdrefnau Caffael 

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am ein prosesau caffael a thendro, gwybodaeth am gyflenwyr a chodau ymarfer tendrau a chontractau.

O fewn ein http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/How-We-Do-It/Pages/Sustainability-and-Environment.aspx ceir gwybodaeth am gaffael cyfrifol sy'n rhoi manylion ynghylch prynu nwyddau, gwaith a gwasanaethau mewn ffordd amgylcheddol a chymdeithasol gyfrifol sy'n rhoi gwerth am arian ac sy'n dod â budd i'r ardal leol.

Os ydych chi'n cyflenwi Gwasanaethau neu Nwyddau ac yr hoffech gael y cyfle i werthu i ni, yna mae gennym ganllaw ar eich cyfer sy'n egluro popeth am ein proses Cais i Dendro. 

Pwrpas y canllaw hwn yw dangos i gyflenwyr a chontractwyr sut i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael. Ei nod yw rhoi gwybodaeth ac arweiniad i gontractwyr a chyflenwyr presennol a darpar gyflenwyr a chontractwyr ynghylch gwneud cais am gontractau’r Gwasanaeth. Bydd hefyd yn egluro pa ddeddfwriaeth sy'n effeithio ar ein gofynion tendro, ac yn disgrifio'r gweithdrefnau sy'n angenrheidiol i wneud cais am waith drwy:

 • Egluro'r rheolau caffael y mae'n rhaid i'r Gwasanaeth eu dilyn.
 • Amlinellu trothwyon tendro'r Gwasanaeth.
 • Rhoi manylion ynghylch sut rydym yn hysbysebu tendrau a cheisiadau am ddyfynbrisiau. 
 • Egluro sut i wneud cais am waith gyda’r Gwasanaeth.​

Mae ein gwybodaeth i gyflenwyr a manylion ynghylch gwerthu i GTACGC, gan gynnwys pwy i gysylltu â nhw, ar gael yn Sut i Werthu i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Canllaw i Gyflenwyr / Contractwyr Presennol a Phosib​​ http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/Access-to-Information/Pages/Selling-to-Us.aspx

Beth yw ein blaenoriaethau a sut hwyl rydym yn ei gael arni

Yn yr adran hon ceir gwybodaeth am gynlluniau a strategaethau'r Gwasanaeth, ei ddangosyddion perfformiad, archwiliadau, arolygiadau ac adolygiadau, y cynllun corfforaethol ac adroddiadau blynyddol. 

Cynllun strategol, cynllun busnes, nodau ac amcanion 

Mae ein Cynlluniau, ein Polisïau a'n dogfennau yn ddangosyddion allweddol o ran sut hwyl rydym yn ei gael ar ein busnes ac maent yn ein galluogi i weithio tuag at ein nodau a'n hamcanion. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar yr adran Polisïau a Dogfennau http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/Access-to-Information/Pages/Policies-and-Documents.aspx  i weld:

Cynllun Strategol 2010 – 2015

Mae'r cynllun hwn yn amlinellu gweledigaeth strategol GTACGC ar gyfer y pum mlynedd nesaf gyda ffocws clir ar wella diogelwch ein cymunedau a'n gweithwyr.  

Cynllun Rheoli Asedau 

Mae'r Cynllun Rheoli Asedau yn ddogfen fyw a fydd yn datblygu dros gylch cynllunio o bum mlynedd ac a fydd yn cael ei hadolygu a'i diweddaru bob blwyddyn.  

Cynllun Gweithredu Blynyddol 2012– 2013

Mae'r cynllun hwn yn cynrychioli blwyddyn tri Cynllun Strategol pum mlynedd yr Awdurdod ar gyfer gwella ac mae'n dangos sut mae'r ymgynghoriad wedi siapio ein hamcanion ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2012-2016

Mae'r Cynllun yn cyfleu ymrwymiad yr Awdurdod i hybu cyfleoedd cyfartal ar draws holl swyddogaethau, polisïau, arferion a gweithdrefnau GTACGC ac mae’n nodi sut yr aiff y Gwasanaeth ati i gyflawni'r ymrwymiad hwn.

Adroddiad Gwella Blynyddol

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn adrodd yn ôl ynghylch pa mor dda y mae Parciau Cenedlaethol, Awdurdodau Tân ac Achub a Chynghorau Cymru yn cynllunio ar gyfer gwella a darparu eu gwasanaethau.  Mae'r adroddiad hwn yn rhoi darlun o'r gwelliant a fu yn y flwyddyn a aeth heibio.​

Dangosyddion Strategol, Craidd a Lleol 

Erbyn hyn mae Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru yn adrodd yn ôl ar Ddangosyddion Craidd a Strategol Cymru a bennwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'r dangosyddion strategol wedi'u rhannu'n ddau faes, sef:

 • Lleihau Risg a Diogelwch Cymunedol
 • Ymateb Effeithiol
 • Mae'r dangosyddion hyn yn rhai statudol sy'n cael eu harchwilio bob blwyddyn 
 • Mae’r dangosyddion craidd wedi’u rhannu'n dri maes, sef:
 • Lleihau Risg a Diogelwch Cymunedol
 • Iechyd Corfforaethol – Y Gweithlu
 • Iechyd Corfforaethol – Cyllid

Pennir dangosyddion craidd er mwyn rhoi darlun mwy cyflawn o berfformiad a galluogi GTACGC i gasglu a chyhoeddi gwybodaeth am feysydd allweddol yng nghyswllt darparu gwasanaeth a swyddogaethau corfforaethol.

Pennir Dangosyddion Lleol gan gyfarwyddiaethau neu adrannau unigol er mwyn adlewyrchu eu blaenoriaethau lleol. Caiff yr adroddiadau hyn eu hystyried gan y Pwyllgor Perfformiad, Archwilio a Chraffu. http://www.mawwfire.gov.uk/English/FireAuthority/Committees/Pages/Performance-Audit-and-Scrutiny-Committee.aspx

Sut rydym ni’n gwneud penderfyniadau

Cyfrifoldeb yr Awdurdod Tân a'i Bwyllgorau ategol yw fframwaith gwneud penderfyniadau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae'r agendâu, y cofnodion a'r papurau ategol canlynol ar gael i'w darllen:

Yr Awdurdod Tân http://www.mawwfire.gov.uk/English/FireAuthority/Committees/Pages/Fire-Authority.aspx

Pwyllgor Craffu ac Adolygu Perfformiad
http://www.mawwfire.gov.uk/English/FireAuthority/Committees/Pages/Performance-Audit-and-Scrutiny-Committee.aspx

Pwyllgor Rheoli Adnoddau
http://www.mawwfire.gov.uk/English/FireAuthority/Committees/Pages/Resource-Management-Committee.aspx

Cyfarfodydd sy'n agored i’r cyhoedd 

Oni nodir yn wahanol, cynhelir cyfarfodydd GTACGC, gan gynnwys cyfarfodydd ei bwyllgorau, ym Mhencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yng Nghaerfyrddin. Gwneir y penderfyniadau pwysicaf ynghylch materion allweddol, megis strategaeth, polisi a'r gyllideb, mewn cyfarfodydd o'r Awdurdod Tân llawn. Fel arfer, mae'r agendâu, sy'n cynnwys crynodeb o'r busnes a gaiff ei drafod yn y cyfarfodydd, a'r adroddiadau i'w gweld ar wefan GTACGC bum diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. 

Mae holl gyfarfodydd yr Awdurdod Tân yn agored i'r cyhoedd ar wahân i'r cyfarfodydd hynny lle trafodir materion cyfrinachol, personol neu faterion ariannol cyfrinachol. Mae peth o'r wybodaeth sy'n cael ei thrafod yng nghyfarfodydd yr Awdurdod yn gyfrinachol neu wedi'i heithrio dan ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985.   Nid yw gwybodaeth o'r fath wedi'i chynnwys yn y cynllun cyhoeddi.

Ymgynghoriadau cyhoeddus 

Ymatebion ysgrifenedig swyddogol i ymgynghoriadau'r Llywodraeth, a chyrff llywodraethol eraill (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru er enghraifft), sydd wedi cael sêl bendith yr Awdurdod.  Mae ymatebion swyddogol i ymgynghoriadau'r llywodraeth ar gael ar wefan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru​ http://www.wlga.gov.uk/

Hysbysebir holl ymgynghoriadau GTACGC ar y wefan.

Polisïau a Gweithdrefnau

Mae Polisïau a Gweithdrefnau sydd wedi cael eu cymeradwyo gan yr Awdurdod Tân yn gweithredu fel canllaw ar gyfer y camau rydym yn eu cymryd tuag at gyflawni ein blaenoriaethau a'n hamcanion fel y'u pennwyd gan Ddeddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a chyrff rheoleiddio eraill. 

Llawlyfrau Gwybodaeth y Gwasanaeth neu Ddogfennau Polisi a Gweithdrefnau'r sefydliad yw'r prif ddogfennau canllaw ar gyfer gweithwyr GTACGC yng nghyswllt  eu gweithgareddau a'u gweithrediadau bob dydd.   Mae gan y Gwasanaeth nifer o bolisïau a gweithdrefnau sy'n effeithio ar y ffordd rydym yn darparu ein prif wasanaethau, gan gynnwys polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â diogelwch y Cyhoedd a thrin a thrafod ceisiadau am wybodaeth. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein prif wasanaethau yn Beth yw ein Gwaith, Eich Diogelwch a Mynediad at Wybodaeth. http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/What-We-Do/Pages/default.aspx;

http://www.mawwfire.gov.uk/English/Safety/Pages/default.aspx;

http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/Access-to-Information/Pages/default.aspx;

Gwasanaeth i gwsmeriaid 

Mae crynodeb o bolisïau Canmoliaeth, Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth y Gwasanaeth ynghyd â dolenni i'r ffurflenni ar-lein ar gael yma, sef:   

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth
http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/Access-to-Information/Pages/Freedom-of-Information.aspx

Cwynion a Chanmoliaeth 
http://www.mawwfire.gov.uk/English/Contacts/Pages/Complaints-and-Compliments.aspx

Diogelu Data
http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/Access-to-Information/Pages/Data-Protection.aspx

Canllawiau, llawlyfrau a chyfarwyddiadau mewnol 

Canllawiau mewnol ar yr hyn rydym yn ei wneud a sut rydym yn ymateb i danau ac argyfyngau eraill ac yn rhwystro tanau rhag achosi difrod neu niwed i bobl ac eiddo. Mae'n cynnwys canllawiau ar eich diogelwch chi fel aelodau o'r cyhoedd.  Edrychwch ar ein prif wasanaethau yn Beth yw ein Gwaith ac Eich diogelwch
http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/What-We-Do/Pages/default.aspx and Your safety http://www.mawwfire.gov.uk/English/Safety/Pages/default.aspx

Polisïau a gweithdrefnau ynghylch cyflogi staff

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am recriwtio, camu ymlaen yn eich gyrfa a swyddi gwag yn GTACGC. http://www.mawwfire.gov.uk/English/Careers/Pages/default.aspx

Rheolau Sefydlog:

Nodir rheolau sefydlog, pwerau dirprwyedig a darpariaethau ariannol yr Awdurdod yng  Nghyfansoddiad yr Awdurdod.  Mae GTACGC wedi ymrwymo i'r safonau ymddygiad corfforaethol a moesegol uchaf gan eu haelodau a nodir y rhain yn y cyfansoddiad. http://www.mawwfire.gov.uk/English/FireAuthority/What-is-the-Authority/Pages/Fire-Authority-Constitution.aspx

I ofyn am wybodaeth am bolisïau a gweithdrefnau nad ydynt wedi’u cyhoeddi ar ein gwefan ar hyn o bryd, http://www.mawwfire.gov.uk/English/Contacts/Pages/default.aspx


Rhestrau a Chofrestri​

Cofnod ffurfiol o wybodaeth sy'n gallu bod yn ofyniad statudol yw cofrestri. Yn yr adran hon ceir gwybodaeth am y rhestrau a'r cofrestri mae'r Gwasanaeth yn eu cyhoeddi. 

Cofrestri sy'n agored i'w harchwilio gan y cyhoedd (a threfniadau ar gyfer gweld y cynnwys) 

Cofrestr Gyhoeddus Hysbysiadau 

Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau

Fel rhan o'n gwaith i gadw'r cyhoedd yn ddiogel, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn ymweld â nifer o fusnesau ac eiddo masnachol ac yn eu harchwilio. Os ydym yn canfod problemau a allai wneud yr eiddo'n anniogel, gallwn gymryd camau i sicrhau bod y sawl sy'n gyfrifol am yr eiddo yn datrys y problemau hyn. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno hysbysiadau cyfreithiol, sy'n ei gwneud yn ofynnol bod y sawl sy'n gyfrifol yn cymryd camau penodol, fel arfer o fewn cyfnod penodedig, i sicrhau bod yr eiddo'n ddiogel. Fel awdurdod gorfodi deddfwriaeth diogelwch tân, mae'n ofynnol arnom dan y gyfraith (sef Deddf Gwybodaeth am yr Amgylchedd a Diogelwch 1988  <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/30/contents>) i gadw cofrestr gyhoeddus sy'n rhoi rhywfaint o wybodaeth am yr hysbysiadau hyn. Dyma'r hysbysiadau sydd ar y gofrestr:

Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005:
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1541/contents/made

Erthygl-29: Hysbysiadau Altradau:
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1541/article/29/made

Erthygl-30: Hysbysiadau Gorfodi
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1541/article/30/made

Erthygl-31: Hysbysiadau Gwahardd / Cyfyngu 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1541/article/31/made

Mae'r gofrestr ar-lein yn cynnwys manylion hysbysiadau o 1 Ionawr 2010 ymlaen. Mae modd gweld manylion hysbysiadau a gyflwynwyd cyn 2010 yn ein swyddfeydd diogelwch tân. Gallwch weld copi caled o gofnodion ar y gofrestr am ddim ar unrhyw amser rhesymol drwy gysylltu â swyddfa diogelwch tân yr ardal Reoli berthnasol.  Mae digon o fanylion ym mhob cofnod ar y gofrestr i gyfleu sylwedd yr hysbysiad dan sylw, fel sy'n ofynnol yn ôl Deddf Gwybodaeth am yr Amgylchedd a Diogelwch 1988.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/30/contents

Mae'n annhebygol y bydd GTACGC yn darparu copïau llawn o hysbysiadau, gan eu bod fel arfer yn wybodaeth eithriedig yn rhinwedd Adran 30(1)(b) ac Adran 31(1)(a) a (b) y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, 2000. 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents

Byddwn yn cadw'r cofnodion sydd gennym ar ein cofrestr am gyfnod o dair blynedd, neu am chwe mis ar ôl cwblhau unrhyw waith sydd wedi'i wneud i ddelio â materion diogelwch tân, p'un bynnag yw'r hiraf. Adran Diogelwch Tân i Fusnesau GTACGC sy'n gofalu am yr wybodaeth a gedwir ar y gofrestr gyhoeddus.

Y gwasanaethau rydym yn eu cynnig

Mae'r adran hon yn ymhelaethu ar pwy ydym ni http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/Who-We-Are/Pages/default.aspx a http://www.mawwfire.gov.uk/English/About/What-We-Do/Pages/default.aspx beth yw ein gwaith gan roi gwybodaeth am ein rolau a'n cyfrifoldebau; ac mae'r wybodaeth a geir yma yn canolbwyntio ar y prif wasanaethau mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn eu darparu.

Gwybodaeth am y prif wasanaethau  y mae gwasanaeth tân ac achub yn eu darparu, sef: ymateb brys i achosion tân ac achub, diogelwch tân cymunedol, cynllunio at argyfwng, diogelwch tân deddfwriaethol. Ceir eglurhad cryno yma hefyd ar y ddarpariaeth a gynigir gan ein gwasanaethau arbennig a ffioedd (a allai fod yn berthnasol).  

Gweithdrefnau a chyfrifoldebau rheoleiddiol 

Daeth Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 (y "Gorchymyn") i rym ym mis Hydref 2006, gan ddisodli dros saith deg o ddeddfau diogelwch tân. https://www.gov.uk/government/publications/making-premises-safe-from-fire-short-guide--2

Mae'r Gorchymyn yn berthnasol i bob eiddo annomestig yng Nghymru a Lloegr ac mae'n ei gwneud yn ofynnol bod rhagofalon tân yn cael eu rhoi ar waith 'lle bo angen' ac i'r graddau y mae hynny'n 'rhesymol' ac yn 'ymarferol dan amgylchiadau'r achos'.

Mae'r Gorchymyn yn disodli llawer o'r cyfeiriadau at ddiogelwch tân mewn deddfwriaethau eraill megis y Ddeddf Rhagofalon Tân, y Ddeddf Trwyddedu a'r Deddfau Tai ag un Gorchymyn syml.   Mae'r Gorchymyn yn ei gwneud yn ofynnol bod unrhyw un sy'n arfer rhyw lefel o reolaeth mewn eiddo yn cymryd camau rhesymol i leihau'r perygl o dân a sicrhau y gall trigolion ddianc yn ddiogel os ceir tân yn yr eiddo.   Dan y Gorchymyn, rhaid i'r 'Unigolyn Cyfrifol' gynnal asesiad o risg o ran diogelwch tân a gweithredu ar y canfyddiadau pwysicaf ac yna rhoi cynllun rheoli tân ar waith a chynnal y cynllun hwnnw.

Gorfodaeth

Yn unol ag Erthygl-25(a) y Gorchymyn ("Awdurdodau Gorfodi"), Awdurdod Tân Canolbarth a  Gorllewin Cymru (yr "Awdurdod") yw'r awdurdod gorfodi dros eiddo yn ardal yr Awdurdod y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (y "Gwasanaeth") sy'n gorfodi deddfwriaethau diogelwch tân cyffredinol ar ran Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Mewn safleoedd sydd wedi'u trwyddedu gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, bydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn archwilio risgiau'r broses a bydd yr Awdurdod yn archwilio’r rhagofalon tân cyffredinol. 

Mae'r ddeddfwriaeth a orfodir gan yr Awdurdod yn cynnwys:

Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005

Deddf Iechyd a Diogelwch wrth Weithio Ayb1974 (rhagofalon tân cyffredinol ac eithrio risgiau yng nghyswllt y broses),  

Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2007 (eiddo wedi'i feddiannu)

Mae ein Polisi Gorfodi wedi'i seilio ar egwyddorion 'Rheoleiddio Gwell' sydd wedi'u cynnwys yng Nghod Cydymffurfio'r Rheoleiddwyr <http://www.berr.gov.uk/files/file45019.pdf> ac mae'n nodi sut yr aiff yr Awdurdod ati i orfodi'r ddeddfwriaeth.  Defnyddir ef ar y cyd â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, Senedd y DU, Cymunedau a Llywodraeth Leol, yr Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio, y Swyddfa Rheoleiddio Gwell Leol ac adrannau perthnasol eraill y llywodraeth.

Mae'r Awdurdod yn cefnogi'r egwyddor "gwell rhwystro'r clwy na'i wella" a'i nod yw sicrhau cydymffurfiad, osgoi biwrocratiaeth a phennu costau gormodol.  Bydd yn ymdrechu i gydweithio â'r gymuned fusnes i gefnogi ac annog cynnydd economaidd, trwy gynnig cyngor a gwybodaeth i'r rheiny rydym yn eu rheoleiddio.   Anogir unigolion, busnesau a mentrau eraill i roi diogelwch yn gyntaf ac i ymgorffori gofynion atal tân ac amddiffyn rhag tân mewn dulliau gweithio arferol.

Yn unol â'i ddyletswyddau dan Adran-6 Deddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 bydd yr Awdurdod, i'r graddau ag y bo'n ei ystyried yn rhesymol i wneud hynny, yn gwneud trefniadau i: 

Roi gwybodaeth, cyhoeddusrwydd ac anogaeth yng nghyswllt y camau i'w cymryd i atal tanau a marwolaeth neu anaf oherwydd tân;

Rhoi cyngor, ar gais, ar:

Sut i atal tanau a'u rhwystro rhag lledaenu drwy adeiladau ac i eiddo arall;

Y modd i ddianc o adeiladau ac eiddo arall os bydd tân.

Pwrpas swyddogaeth gorfodi'r Awdurdod yw sicrhau y cymerir camau ataliol i ddiogelu pobl berthnasol ac i sicrhau cydymffurfiad â'r Gorchymyn.  Gall yr angen i orfodi ddeillio o ddiffyg gwybodaeth neu o weithred fwriadol neu esgeulus.  Mae ystyr eang i'r term 'gorfodi' ac mae'n berthnasol i holl ymwneud yr Awdurdod â'r rheiny y mae'r gyfraith yn rhoi dyletswydd arnynt.

Pwrpas gorfodi yw:

Hyrwyddo a sicrhau cydymffurfiad di-ball â'r gyfraith;

Sicrhau bod y sawl sy'n gyfrifol am eiddo sy'n destun rheoliadau diogelwch tân yn cymryd camau i ddelio ar unwaith â risgiau difrifol i ddiogelwch unigolion perthnasol;

Sicrhau bod yr unigolion, y busnesau a'r mentrau eraill hynny sy'n torri gofynion diogelwch tân yn cael eu dal yn atebol.  Gall hyn gynnwys dwyn troseddwyr honedig gerbron llys.

Byddwn bob amser yn cymryd camau gorfodi brys os ydym yn credu bod diogelwch y cyhoedd yn cael ei beryglu mewn adeiladau. Mae'r mathau o eiddo y mae hyn yn berthnasol iddynt yn cynnwys swyddfeydd, siopau, cartrefi gofal, neuaddau cymunedol, tafarndai, clybiau, bwytai, ysgolion, marquees, gwestai, hosteli, ffatrïoedd a warysau.

Cwynion yn ymwneud â Diogelwch Tân

Gellir rhannu'r cwynion yn ymwneud â diogelwch tân sy'n dod i law yn fras i'r categorïau canlynol:- 

Pryder gwirioneddol a fynegir gan unigolyn ynghylch yr hyn sydd, yn ei farn ef neu hi, yn ymddangos yn safonau diogelwch tân annigonol mewn eiddo penodol.  Y rheswm dros roi gwybod i GTACGC am y sefyllfa dan sylw yw er mwyn codi'r safonau diogelwch tân a hefyd i atal unrhyw ddigwyddiad sy'n deillio’n uniongyrchol o'r diffyg dan sylw.

Pryder maleisus heb unrhyw dystiolaeth o ddiffyg hysbys.  Y rheswm dros gŵyn o'r fath gan amlaf yw dicter rhwng y naill barti a'r llall gyda'r posibilrwydd o fantais economaidd i'r achwynydd a/neu o darfu ar y sawl sy'n destun y gŵyn.

Bydd GTACGC yn delio â chwynion yn ymwneud â diogelwch tân mewn sawl ffordd e.e. yn bersonol, dros y ffôn, drwy lythyr neu e-bost ayb.  Anogir unigolion sy'n codi pryderon i roi eu manylion cysylltu ar yr adeg y maent yn gwneud y gŵyn.  Fodd bynnag, bydd cwynion dienw'n cael eu derbyn a’u cofnodi a byddwn yn ymchwilio iddynt.

Cyfrinachedd

Pan rydym yn gwybod beth yw manylion yr achwynydd, byddwn yn eu cadw'n gyfrinachol er mwyn ei ddiogelu.   Caiff gwybodaeth bersonol ei chadw'n gwbl gyfrinachol ac yn unol â threfniadau Diogelu Data'r Gwasanaeth.  Mae hyn yn bwysig er mwyn osgoi sefyllfa lle mae achwynwyr posibl yn amharod i wneud cwyn oherwydd eu bod yn poeni y gallai rhoi gwybodaeth ysgogi gwahaniaethu neu ryw fath arall o weithredu negyddol yn eu herbyn.

Taflenni a llyfrynnau esboniadol 

Lluniwyd a/neu cyhoeddwyd amrywiaeth eang o nodiadau canllaw ar ddiogelwch tân er mwyn eich diogelwch ac mae'r rhain ar gael ar ein gwefan.  

Yn ôl ei ddisgresiwn, gall y gwasanaeth tân ac achub godi tâl am rhai gwasanaethau yn rhinwedd Deddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (fel y'u newidiwyd gan Ddeddf Lleoliaeth 2011). Mae'r Awdurdod wedi cytuno ar bolisi i godi tâl am rhai gwasanaethau arbennig fel a ganlyn: 

Defnyddio offer yr Awdurdod i gyflenwi neu i gael gwared â dŵr. 

Clirio eiddo masnachol sydd wedi dioddef llifogydd.  

Gwneud strwythurau'n ddiogel lle nad oes perygl o anaf personol i'r cyhoedd. 

Unrhyw wasanaeth arbennig yn y categori 'amrywiol'. 

Digwyddiadau'n  ymwneud â chemegau/deunyddiau peryglus sy'n digwydd mewn lleoliadau nad ydynt yn lleoliadau domestig. 

Rhyddhau pobl o lifftiau neu lwyddo i gael mynediad i lifft mewn digwyddiadau nad ydynt yn rhai brys. 

Mae nifer o eithriadau i'r polisi codi tâl. Er enghraifft, ni chodir tâl yng nghyswllt unrhyw fath o ddigwyddiad tra pery unrhyw berygl o dân, neu berygl i fywyd rhywun. Codir tâl o £260 yr awr am bob cerbyd sy'n mynychu (o 1 Ebrill 2011 ymlaen). 

Polisi GTACGC ar ryddhau pobl o lifftiau yw codi tâl ar berchnogion neu weithredwyr lifftiau y trydydd tro y rhyddheir pobl o lifft yn yr un adeilad mewn cyfnod o ddeuddeg mis. 

Gall yr Awdurdod hefyd godi tâl am ddarparu gwybodaeth.  Adolygir y ffioedd bob blwyddyn, fel arfer o 1af Ebrill  ymlaen. 

Datganiadau i’r wasg 

Datganiadau i'r wasg y mae GTACGC yn eu rhyddhau a manylion ynghylch y gwahanol eitemau newyddion ac ymgyrchoedd rydym yn ymwneud â nhw ar y pryd.​ http://www.mawwfire.gov.uk/English/Newsroom/Pages/default.aspx