Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​Polisiau a Dogfennau​​

Mae ein Cynlluniau, ein Polisïau a’n Dogfennau’n ddangosyddion allweddol o sut mae ein busnes ni’n gwneud, ac maent yn ein galluogi ni i weithio tuag at, a chyflawni ein nodau a’n hamcanion. I gael gwybodaeth bellach, gwelwch a darllenwch ein cynlluniau, os gwelwch yn dda.

Cynllun Strategol ​2016 - 2021
Mae’r cynllun hwn yn amlinellu gweledigaeth strategol Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer y pum mlynedd nesaf, gyda ffocws clir ar wella diogelwch ein cymunedau a’n gweithwy .

Cynllun Rheoli Asedau
Mae’r Cynllun Rheoli Asedau yn ddogfen fyw, bydd yn cael ei datblygu ar gylched cynllunio pum mlynedd, a bydd yn cael ei hadolygu a’i diweddaru’n flynyddol.  Mae’n diffinio nodau, amcanion ac egwyddorion arfer da ar gyfer defnydd yr Awdurdod Tân o asedau. ​

Cynllun Gweithredu Blynyddol 2012 - 2013
Mae’r cynllun hwn yn cynrychioli blwyddyn tri o’n Cynllun Strategol pum mlynedd ar gyfer gwella, ac mae’n dangos sut mae ymgynghori wedi siapio ein hamcanion ar gyfer y flwyddyn nesaf.  Mae hefyd yn cymryd cip olwg adfyfyriol ar ein perfformiad yn 2010-2011, a sut mae hyn yn cyfarwyddo ein gwelliannau yn y dyfodol.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020​
Bwriad y cynllun hwn yw cyfleu ymrwymiad yr Awdurdod a’r Prif Swyddog Tân, i hybu cyfleoedd cyfartal ar draws holl swyddogaethau, polisïau, arferion a gweithdrefnau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac mae’n amlinellu sut fydd y Gwasanaeth yn mynd ati i gyflawni’r ymrwymiad hwn.

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2012 - 2016​
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi gosod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn gadarn fel cydran allweddol o’i strategaeth gorfforaethol a’i gynllun busnes. Pan fod ein cymunedau’n dechrau gweld tystiolaeth o sefydliadau fel ein un ni’n gyrru’r agenda cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei blaen gyda newid amlwg, heb os, mae hyn yn cynyddu apêl y sefydliadau hynny fel cyflogwyr a darparwyr gwasanaethau.

Adroddiad Gwella Blynyddol​
Pob blwyddyn, mae’n rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol i adrodd pa mor dda mae cynghorau, awdurdo​dau tân ac achub a pharciau cenedlaethol yn cynllunio ar gyfer gwella a darparu eu gwasanaethau.  Gan ddefnyddio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaethau perthnasol Cymru, mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno darlun o welliant dros y flwyddyn ddiwethaf.

Cynllun Iaith Gymraeg
Mae’r Cynllun hwn yn traethu sut fydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn atebol am ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Canllaw i’n Cynllun Iaith Gymraeg​
Defnyddiwch y canllaw hwn i gael gwybodaeth bellach am ein Cynllun Iaith Gymraeg.

Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub​
Yn unol ag adran 21 o Ddeddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (“Deddf 2004”), mae’n rhaid i Weinidogion Cymru i baratoi Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub.  Mae’r Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub yn traethu gweledigaeth Llywodraeth Cymru a’i flaenoriaethau ar gyfer ATA yng Nghymru.

Cyfansoddiad yrAwdurdod Tân​
Pwrpas y Cyfansoddiad yw amlinellu, mewn iaith glir, sut mae’r Awdurdod Tân yn gweithio a sut mae’n gwneud ei benderfyniadau.

​Paratoi at Argyfyngau
Bydd y llyfryn hwn yn dweud wrthych sut fedrwch chi helpu eich hunan a’ch teulu mewn argyfwng. Mae llawer o’r wybodaeth yn seiliedig ar gyngor synnwyr cyffredin, ac mae’n bosib bydd yn ymddangos yn amlwg neu’n gyfarwydd i chi, ond mae wedi achub bywydau yn y gorffennol.

​Datganiad o Gyfrifon 2010 - 2011
Mae’r ddogfen hon yn dangos perfformiad ariannol Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer y flwyddyn yn cychwyn ar Ebrill y 1af 2010 ac yn diweddu ar yr 31ain o Fawrth 2011.

​​