Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cofnod Datgeliadau

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cyhoeddi detholiad o ymatebion i geisiadau a wnaed inni o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Rydym wedi cyhoeddi'r ymatebion y teimlwn eu bod o ddiddordeb ehangach i'r cyhoedd ac yn dangos y modd y mae penderfyniadau wedi'u gwneud, y modd y mae arian wedi'i wario a'r modd y mae adnoddau wedi'u defnyddio. Mae'r cofnod yn rhestru ymatebion o fis Ionawr 2015. 

Caiff pob ymateb ei asesu er mwyn pennu a ddylai gael ei gyhoeddi yn y cofnod. Ni chaiff ymatebion sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol eu cyhoeddi neu caiff yr wybodaeth bersonol ei dileu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Caiff y cofnod ei adolygu'n rheolaidd er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth yn gyfredol ac yn parhau i fod o ddiddordeb sylweddol i'r cyhoedd.

Cysylltwch â foi@mawwfire.gov.uk os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod os byddwch yn cyfeirio at ymateb presennol yn y cofnod.  

Dewiswch gategori i weld ceisiadau am y canlynol:

Cwynion a Disgyblaeth
Ceisiadau yn ymwneud ag unrhyw gwynion a wnaed yn erbyn Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Ystadau
Ceisiadau yn ymwneud ag adeiladau, a'r gwaith cyffredinol o gynnal a chadw gwasanaethau.

Cyllid
Ceisiadau yn ymwneud â chyllidebau a chostau, gan gynnwys cyflogau, pensiynau, cyfraddau cyflog a thanysgrifiadau undebau llafur.

Technoleg Gwybodaeth
Ceisiadau yn ymwneud â'r dechnoleg a ddefnyddir gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Gwybodaeth Sefydliadol
Ceisiadau yn ymwneud â'r modd y caiff Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ei redeg, ei strwythur sefydliadol a’r modd y caiff penderfyniadau eu gwneud.

Polisi a Gweithdrefn
Ceisiadau yn ymwneud ag unrhyw bolisïau a gweithdrefnau a weithredir gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Caffael
Ceisiadau yn ymwneud â'r holl asedau, gan gynnwys cerbydau, cyfarpar, eiddo, cyfarpar diogelu personol, gwisg, contractau, tendrau, cyflenwyr.

Gwybodaeth Ymatebol
Ceisiadau yn ymwneud â'r modd y mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymateb i ddigwyddiadau, gan gynnwys amseroedd ymateb.

Ystadegau - Arall
Ceisiadau yn ymwneud ag unrhyw wybodaeth ystadegol a ddelir gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

​​​

Y defnydd o'r wybodaeth hon

Oni nodir fel arall, gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth yn yr adran hon (heb gynnwys logos na lluniau) am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau Trwydded Llywodraeth Agored f3.0. Yn ogystal â'r amodau a nodir yn y drwydded, rhaid i chi wneud y canlynol:

  • Cydnabod y ffynhonnell a'n hawlfraint mewn achosion lle byddwch yn darparu'r wybodaeth i eraill; 
  • Atgynhyrchu'r wybodaeth yn gywir;
  • Peidio â defnyddio'r wybodaeth mewn modd camarweiniol;
  • Sicrhau nad ydych yn defnyddio'r wybodaeth mewn modd sy'n awgrymu unrhyw statws swyddogol neu fod yr Awdurdod neu Wasanaeth yn eich cefnogi chi neu eich defnydd o'r wybodaeth;
  • Sicrhau eich bod yn ystyried unrhyw ddatganiadau perthnasol neu ddisgrifiadau sy'n gysylltiedig â'r wybodaeth, (er enghraifft, mae disgrifiadau megis ‘dogfen ymgynghori’, ‘papur trafod' yn bwysig, felly hefyd ddatganiadau yn ymwneud â'r gynulleidfa yr anelir yr wybodaeth ati). Os caiff yr wybodaeth ei hailddefnyddio'n llawn neu os caiff rhannau sylweddol ohoni eu hailddefnyddio, dylid defnyddio unrhyw ddatganiadau perthnasol sy'n gysylltiedig â'r deunydd;​​​​​​​