Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Caffael

Mae'r Adran Gaffael wedi'i lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Nghaerfyrddin.

Yn yr adran, mae caffael corfforaethol yn cael ei gynnwys mewn perthynas â strategaeth, polisi, tendro, rheoli contractau, hyfforddiant, materion cenedlaethol a chymorth ar gyfer deiliaid cyllidebau. Rydym yn anelu at ddylanwadu ar drefniadau caffael cenedlaethol a sector benodol, yn ogystal ag at feithrin cydweithrediad. 

Wrth dendro am nwyddau, gwasanaethau a gwaith, rydym yn sicrhau ein bod yn ymgorffori ystyriaethau cynaliadwy, er enghraifft ffactorau economaidd, moesegol, moesol ac amgylcheddol, yn ogystal â rhoi ystyriaeth lawn i wneud y gorau o amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, lle bo hynny'n berthnasol. 

Y Pennaeth Caffael a Chontractio yw Helen Rees MCIPS.