Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ystadau

​​Mae’r Adran Ystadau yn gyfrifol am reoli cyllidebau refeniw a chyfalaf ar gyfer dros 70 o adeiladau, mewn lleoliadau ar hyd a lled ardal weithredol Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Rydym yn darparu ymagwedd integredig at weithredu, cadw, gwella ac addasu adeiladau ac isadeiledd y Gwasanaeth Tân, er mwyn creu amgylchedd sy’n cefnogi’n gadarn ei amcanion sylfaenol.

Mae ein cyfrifoldebau’n amrywio o gaffael tir, cynlluniau cyfalaf mawr, rheoli gwasanaethau cyfleusterau caled a meddal, megis gwresogi, gwasanaethau trydanol, glanhau, rheoli gwastraff ac ynni, yn ogystal â materion cynnal a chadw beunyddiol, yn cynnwys mân waith atgyweirio megis tapiau’n gollwng, i ran yn fwy mewn prosiectau mân waith.

Ein nod pennaf yw sicrhau bod portffolio ystadau’r Gwasanaeth yn ateb ei ddiben, a’i fod yn cael ei gynnal a’i gadw’n dda ar gyfer ei amcanion gweithredol.  Rydym yn anelu at ddarparu gwasanaeth rheoli cyfleusterau effeithiol ac effeithlon, sy’n cynorthwyo holl bersonél y Gwasanaeth wrth anelu at ragoriaeth yn eu hamcanion unigol, corfforaethol a chymunedol.

Y Pennaeth Ystadau yw Peter Jones.​​