Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dweud eich Dweud am Gynlluniau eich Gwasanaeth Tân ac Achub – 24ain Medi 2013 – 29ain Tachwedd 2013


Mae’r Awdurdod Tân wedi cymeradwyo ei Gynllun Gwella Blynyddol Drafft ar gyfer 2014-2015, a bydd yn ymgynghori ar y cynllun hwn yn ystod yr 11 wythnos nesaf. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i gyflawni ei weledigaeth o fod yn sefydliad o safon fyd-eang, gyda ffocws clir ar leihau risg a gwneud gwelliannau yn ein cymunedau.

Er mwyn ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth, mae’r Gwasanaeth yn gwahodd pawb sydd â diddordeb i ddweud eu dweud a helpu i lunio dyfodol eu Gwasanaeth Tân ac Achub lleol yn ystod y broses ymgynghori 11 wythnos, rhwng 24ain Medi 2013 a 29ain Tachwedd 2013.

 

Yn 2014-2015 bydd Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cyflawni’r tri amcan gwella allweddol canlynol:

   §  Gwella Cyfathrebu Mewnol ac Allanol

   §  Rheoli Llai o Gyllidebau i Gefnogi Cymunedau Mwy Diogel

   §  Gwella Gwerthuso

Yn ein cyfarfodydd ymgysylltu â’r cyhoedd, cewch gyfle i glywed am ein cynlluniau i wella ein gwasanaeth, fel yr amlinellir yn ein Cynllun Gwelliannau Blynyddol Drafft 2045-2015, a chymryd rhan mewn trafodaeth drylwyr ynglŷn â’r cyfleoedd a’r sialensiau sydd o’n blaen.


Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, a’r tîm rheoli, yn awyddus i glywed eich barn ynglŷn â’n Cynllun Gwelliannau Blynyddol Drafft 2045-2015, a byddwn ar gael i dderbyn eich sylwadau ac ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych i’w gofyn. Trefnwyd y cyfarfodydd canlynol yn eich ardal – gobeithio y gwelwn ni chi yno.

 

Dyddiad

Lleoliad

Amser

Wythnos yn dechrau 14 Hydref 2013

Sir Gaerfyrddin – lleoliad i’w gadarnhau

6:00pm – 9:00pm

Wythnos yn dechrau 17 Hydref 2013

Sir Benfro – lleoliad i’w gadarnhau

6:00pm – 9:00pm

24 Hydref 2013

Ystafell Bwyllgor 2, Canolfan Ddinesig Abertawe

6:00pm – 9:00pm

Wythnos yn dechrau 24 Hydref 2013

Powys – lleoliad i’w gadarnhau

6:00pm – 9:00pm

Wythnos yn dechrau 28 Hydref 2013

Ceredigion

6:00pm – 9:00pm

28 Hydref 2013

Canol Tref Castell-nedd, Castell-nedd

6:00pm – 9:00pm


Er mwyn dweud eich dweud, gallwch:-

   §  anfon e-bost at haveyoursay@mawwfire.gov.uk

   §  llenwi ein arolwg ar-lein: http://www.surveymonkey.com/s/D9YKKJH​

   §  ffonio  0370 6060699 a gofyn am yr Adran Cynllunio a Pherfformio Strategol 

   §  Ysgrifennu at y Prif Swyddog Tân, Pencadlys Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a      Gorllewin Cymru, Lime Grove Avenue, Caerfyrddin, SA31 1SP​​


Mae Cynllun Gwella Blynyddol 2013-2014 yn cynnwys ‘Cip Olwg Ar Ein Perfformiad’, sef crynodeb cyflym o berfformiad, sy’n rhoi manylion am ein perfformiad yn gyffredinol a’r gwelliannau er mwyn gwneud y bobl a’r cymunedau a wasanaethwn yn fwy diogel.  Gellir dod o hyd i wybodaeth fanylach am ein perfformiad yn ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol.

Mae Cynllun Strategol yr Awdurdod ar gyfer 2010-2015 yn traethu ei flaenoriaethau, ei amcanion a’i weledigaeth.  ​

​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​
​​
​​​