Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth wraidd yr hyn rydym yn ei wneud fel Gwasanaeth. Nid yn unig y mae'n llywio sut rydym yn ymwneud â'n cymunedau ac yn ymgynghori â nhw, ond mae hefyd yn dylanwadu ar y ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau.

Fel gwasanaeth, ein nod yw cynyddu gwelededd, codi ymwybyddiaeth, a hyrwyddo lles pob grŵp a enwir dan y nodweddion gwarchodedig. Ein gwaith cyfredol yw adnabod, deall, a dileu pob rhwystr sy'n atal unigolion rhag cael gafael ar wasanaethau, gwybodaeth, a chyflogaeth.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn darparu'r platfform i aelodau ymuno â'n Fforwm Rhwydweithio presennol, ac, o bosibl, i ddod yn aelodau o'r amrywiol grwpiau sydd ar gael, er enghraifft:


Fforwm y Rhwydwaith Anabledd

Mae gennym grŵp sydd wedi'i hen sefydlu yn y Gwasanaeth y bwriedir iddo fod yn rhwydwaith cymorth ar gyfer gweithwyr sydd naill ai'n gofalu am rywun ag anabledd, sydd ag anabledd eu hunain, neu sydd â diddordeb mewn rhoi cyngor i eraill. 

Rydym hefyd yn awyddus i sefydlu'r grwpiau canlynol, ymhlith eraill...

Fforwm y Rhwydwaith LGBT

Mae'r llythrennau LGBT yn golygu unigolion sy'n ystyried eu hunain yn lesbiaidd, yn hoyw, yn ddeurywiol neu'n drawsrywiol. 

Fforwm y Rhwydwaith Aml-Ffydd

Ystyr aml-ffydd yw bod gan unigolion gysylltiad â mwy nag un grefydd, athroniaeth neu olwg ar y byd.  

Ein Prif Amcanion
  • Hyrwyddo materion ar gyfer gweithwyr
  • Cyfrannu at agenda cynhwysiant ac amrywiaeth y sefydliad
  • Codi ymwybyddiaeth o effaith deddfwriaeth berthnasol
  • Rhoi cyngor ar ddatblygu polisïau
  • Gwella'r amgylchedd gwaith ar gyfer gweithwyr
Er mwyn parhau â gwaith hyrwyddo cadarnhaol ein Gwasanaeth, gofynnwn i unrhyw unigolyn, grŵp, adran neu ardal reoli sy'n dymuno codi ymwybyddiaeth ymweld â ni neu lanlwytho i ddolenni ein cyfryngau cymdeithasol trwy

Twitter: https://twitter.com/mawwfire​
Facebook: https://www.facebook.com/mawwfire​​
 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diogelu pobl, yn gyfreithiol, rhag gwahaniaethu yn y gweithle ac yng nghymdeithas yn gyffredinol.

Fe wnaeth y Ddeddf unigol hon ddisodli’r amrywiol gyfreithiau gwrth-wahaniaethu blaenorol, gan wneud y gyfraith yn haws ei deall a chryfhau’r amddiffyniad mewn rhai sefyllfaoedd.  Mae’n traethu’r gwahanol ffyrdd y mae’n anghyfreithlon i drin rhywun.

Os am wybodaeth bellach am y Ddeddf, yna dilynwch y ddolen ganlynol:

https://www.gov.uk/equality-act-2010-guidance​