Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ein Cynllun Gwella Blynyddol Drafft 2014-2015


Mae yna ffocws cenedlaethol ar awdurdodi cymunedau i ddod at ei gilydd a datrys problemau, er mwyn meithrin y gymdeithas maent yn dymuno’i chael.  Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydnabod bod gan ein cymunedau a’n partneriaid rôl hanfodol wrth ein helpu i wella ein gwasanaeth, lleihau risg a datblygu cymunedau mwy diogel.  


Ein ffocws ar gyfer 2014-2015 fydd parhau i gyflenwi a gwneud gwelliannau i’n hamcanion o’r blynyddoedd blaenorol, yn ogystal â chanolbwyntio ar feysydd penodol i’w gwella a fydd, yn ein barn ni, yn gwella’r ffordd yr ydym yn gweithio a’r gwasanaethau a ddarparwn i’n cymunedau.   Cynllun Gwella Blynyddol 2014 2015


Mae Cynllun Strategol yr Awdurdod ar gyfer 2010-2015 yn traethu ei flaenoriaethau, ei amcanion a’i weledigaeth.  ​

​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​
​​​​​