Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ein Gweledigaeth a’n Gwerthoedd ​

Amcan 1: I achub bywydau a diogelu cymunedau.
Byddwn yn lleihau’r nifer o farwolaethau ac anafiadau, ac effaith economaidd ac amgylcheddol y fath ddigwyddiadau.

Amcan 2: I gael ein cymunedau i ymddiried ynom a’n parchu.
Byddwn yn sicrhau bod trigolion lleol a’r gymuned fusnes yn gwbl hyderus ynghylch y gwasanaethau a ddarparwn.

Amcan 3: I gael ein gweld fel mwy na gwasanaeth brys.
Byddwn yn gwneud pobl yn ymwybodol o’n hystod gyflawn o weithgareddau ac yn sicrhau bod ganddynt y gallu i gael mynediad atynt.

Amcan 4: I gydweddu ein hadnoddau i flaenoriaethau.
Byddwn yn blaenoriaethu ein gweithgareddau ac yn sicrhau bod adnoddau’n cael eu dyrannu i’r blaenoriaethau yma.

Amcan 5: I reoli o fewn y gyllideb.
Byddwn yn gwario eich arian yn ddoeth ar y blaenoriaethau a nodwyd gennym.

Amcan 6: I geisio canfod a defnyddio adnoddau eraill.
Byddwn yn mynd ati’n weithgar i geisio nawdd allanol ar gyfer ein cynlluniau, i gynyddu ein gallu.

Amcan 7: I gyflawni effeithlonrwydd blwyddyn ar ôl blwyddyn.
Byddwn yn gwella’r ffordd yr ydym yn gweithio i leihau costau a chynyddu perfformiad.

Amcan 8: I reoli ein pobl yn effeithiol.
Byddwn yn monitro perfformiad ein staff ac yn eu datblygu i’w llawn potensial.

Amcan 9: I ddatblygu cynllunio i leihau risg yn llwyr.
Byddwn yn defnyddio’r broses cynllunio i leihau risg i sicrhau ein bod yn cyflawni ein gwasanaeth yn effeithiol.

Amcan 10: I ddatblygu gwaith partneriaeth effeithiol.
Byddwn yn datblygu partneriaethau effeithiol gydag eraill, i gyflawni gwasanaethau ar y cyd.

Amcan 11: I ddatblygu ein gweithlu i fod yn bobl effeithiol ac awdurdodedig.
Byddwn yn sicrhau bod gan ein staff y sgiliau cywir, eu bod yn cael eu cymell a’u bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd.​