Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​Ein Perfformiad

​Defnyddir gwybodaeth am berfformiad i wella gweithrediad beunyddiol y Gwasanaeth ar hyd a lled Canolbarth a Gorllewin Cymru. Rydym yn monitro amryw o ddangosyddion perfformiad, rhai’n statudol a rhai a osodir yn lleol. 

Oeddech chi’n gwybod, dros y 10 mlynedd ddiwethaf, rydym ni wedi...


Diogelwch yn y Cartref
Cynhaliwyd dros 182,839 o wiriadau diogelwch yn y cartref. Cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach...

Tanau Damweiniol mewn Anheddau
Mae ein gwaith ataliol ac ymgysylltu wedi ar arwain at leihad o 15% yn nifer y tanau damweiniol mewn cartrefi. Mae nifer y marwolaethau oherwydd tân yn parhau i fod yn sefydlog ac mae nifer yr anafiadau wedi cynyddu rhywfaint. Cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach...​


Tanau Bwriadol
Mae nifer y tanau bwriadol yn ein hardal wedi lleihau 65%.


Ffug Alwadau

Mae nifer y galwadau ffug yr ymatebwyd iddynt wedi lleihau 74%Cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach...


Gwrthdrawiadau ar y Ffordd
Gan weithio’n agos gyda’n partneriaid, mae nifer y gwrthdrawiadau traffig ffyrdd yr aethpwyd iddynt wedi lleihau 19%. Cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach...​


Cyfanswm y nifer o ddigwyddiadau
Mae cyfanswm nifer y digwyddiadau yr aethpwyd iddynt wedi lleihau 23%, sy’n ganran sylweddolCliciwch yma i gael gwybodaeth bellach...

 

Pob blwyddyn, caiff Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ei asesu ar sut mae’n darparu gwasanaethau i’r gymuned.  Isod ceir copïau o’n hadroddiadau archwilio diweddar:

Adroddiad Asesu Cymheiriaid 2015/16​​​

Adroddiad Asesu Cymheiriaid 2014/15​​​

Adroddiad Asesu Cymheiriaid 2011/12​​​
Adroddiad Gwella Blynyddol 2013
Adroddo​ad Gwella Blynyddol 2012

Crynodeb o’n perfformiad ni yn 2011 - 2012

Ar y cyfan, credwn ein bod wedi cael blwyddyn dra lwyddiannus ac rydym wedi cyflawni, a rhagori yn rhai achosion, ar ein hamcanion gwella penodedig.  Mae’r meysydd ble y cawsom lwyddiant penodol yn cynnwys:

  • Cyflawni yn unol â’n hamcanion gwella o ran y pum maes ffocws allweddol, sef Rheoli Risg, Rheoli Pobl, Gweithio gyda’n Gilydd, Rheoli Adnoddau a Rheoli Perfformiad. 

  • Rhoi argymhellion archwiliadau ac asesiadau allanol ar waith, er mwyn parhau i gydymffurfio’n statudol a gwella’r modd yr ydym yn darparu ein gwasanaeth

Un maes gwaith y bwriadwyd mynd i’r afael ag ef yn 2011-2012, ond na chafodd ei gyflawni, oedd adolygu’r ffordd yr ydym yn diffodd tanau.  Cafodd hyn ei nodi fel maes gwaith arwyddocaol ac yn un a fyddai’n elwa o gydweithio gyda Gwasanaethau Tân ac Achub eraill yng Nghymru, trwy gyfrwng y Pwyllgor Materion Cenedlaethol.  

Rydym ni’n cydnabod, fodd bynnag, bod yna feysydd o hyd ble nad yw ein perfformiad a chanlyniadau cystal ag y byddem ni’n hoffi, rydym ni wedi eu nodi a byddwn yn gweithio i’w gwella eto. 

Mae materion megis rhoi trefniadau criwio amgen mewn lle yn Llanelli, er mwyn rhyddhau adnoddau gwerthfawr i ymgymryd â gwaith diogelwch yn y gymuned tra’n parhau i ddarparu gwasanaeth o’r un safon, wedi cael eu cario ymlaen i Gynllun Gwella Blynyddol 2012-2013.

Trwy gyfrwng yr asesiad perfformiad, bu modd i ni nodi’r cynnydd sylweddol a wnaed gennym a sut mae hyn wedi gwella’r gwasanaeth a ddarparwn, y ffordd yr ydym yn gweithio a sut yr ydym yn ymgysylltu â’n partneriaid.  Credwn, yn ystod 2011-2012, ein bod wedi gwneud dinasyddion, cymunedau a’r rhai hynny sy’n gweithio neu’n ymweld ag ardal ein Gwasanaeth yn fwy diogel.  

Cyfeirio Cyflym Crynodeb o Berfformiad​​

​​

Asesiad Perfformiad 2012 - 2013​