Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ein Cynlluniau

 

Cynlluniau Corfforaethol

Cynllun Corfforaethol 2017 - 2022

Yn y gorffennol, rydym wedi llunio Cynllun Strategol pum mlynedd a Chynllun Gwella Blynyddol i gyd-fynd ag ef. Gyda chyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, rydym wedi manteisio ar y cyfle i adolygu ein proses gynllunio a chreu Cynllun Corfforaethol sengl ac integredig ar gyfer 2017-2022.

Mae’r Cynllun hwn yn amlinellu ein Blaenoriaethau Strategol pum mlynedd (2017-2022) a’n Hamcanion Gwella ar gyfer 2017/2018.

Cynlluniau Strategol

Cynllun Strategol ​2016 - 2021

Cynllun Strategol 2015 - 2020
Mae’r cynllun hwn yn amlinellu gweledigaeth strategol Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer y pum mlynedd nesaf, gyda ffocws clir ar wella diogelwch ein cymunedau a’n gweithwyr.

Cynllun Rheoli Asedau
Mae’r Cynllun Rheoli Asedau yn ddogfen fyw, bydd yn cael ei datblygu ar gylched cynllunio pum mlynedd, a bydd yn cael ei hadolygu a’i diweddaru’n flynyddol. Mae’n diffinio nodau, amcanion ac egwyddorion arfer da ar gyfer defnydd yr Awdurdod Tân o asedau.


Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020​
Bwriad y cynllun hwn yw cyfleu ymrwymiad yr Awdurdod a’r Prif Swyddog Tân, i hybu cyfleoedd cyfartal ar draws holl swyddogaethau, polisïau, arferion a gweithdrefnau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac mae’n amlinellu sut fydd y Gwasanaeth yn mynd ati i gyflawni’r ymrwymiad hwn. 

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2015-2016​


Strategaeth Cynaladwyedd a'r Amgylchedd
Mae y strategaeth yn egluro’r hyn y credwn sy’n feysydd o ddylanwad ar ddatblygu cynaliadwy. Mae’n amlinellu’r egwyddorion pennaf, y cynigion a’r camau gofynnol, ac mae hefyd yn datgan ymrwymiad y Gwasanaeth at leihau effeithiau ei weithgareddau a’i weithrediadau ar yr amgylchedd.


Strategaeth Caffael Dros Dro​
Mae'r strategaeth interim (y Strategaeth) yn nodi'r fframwaith ar gyfer caffael o fewn y Gwasanaeth Tân ac Achub (FRS) yng Nghymru 2012 - 2015 adeiladu ar 2008 - 2011 Strategaeth Caffael Cenedlaethol (NPS).

Asesiad Perfformiad​​​​ Blynyddol​