Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ein Cynlluniau

​Er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein hamcanion gwella, fel yr amlinellwyd yng Nghynllun Strategol 2010-2015 a’n Cynlluniau Gweithredu Blynyddol, mae gennym fframwaith cynllunio cynhwysfawr. Mae pob adran yn paratoi Cynllun Gweithredu, yn amlinellu eu blaenoriaethau pennaf ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod a’r camau byddant yn eu cymryd er mwyn helpu i gyflawni’r nodau corfforaethol, y cynlluniau a’r amcanion.​​​​

 

Cynllun Strategol ​2016 - 2021

Cynllun Strategol 2015 - 2020
Mae’r cynllun hwn yn amlinellu gweledigaeth strategol Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer y pum mlynedd nesaf, gyda ffocws clir ar wella diogelwch ein cymunedau a’n gweithwyr.

Cynllun Rheoli Asedau
Mae’r Cynllun Rheoli Asedau yn ddogfen fyw, bydd yn cael ei datblygu ar gylched cynllunio pum mlynedd, a bydd yn cael ei hadolygu a’i diweddaru’n flynyddol. Mae’n diffinio nodau, amcanion ac egwyddorion arfer da ar gyfer defnydd yr Awdurdod Tân o asedau.


Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020​
Bwriad y cynllun hwn yw cyfleu ymrwymiad yr Awdurdod a’r Prif Swyddog Tân, i hybu cyfleoedd cyfartal ar draws holl swyddogaethau, polisïau, arferion a gweithdrefnau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac mae’n amlinellu sut fydd y Gwasanaeth yn mynd ati i gyflawni’r ymrwymiad hwn. 

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2015-2016​


Strategaeth Cynaladwyedd a'r Amgylchedd
Mae y strategaeth yn egluro’r hyn y credwn sy’n feysydd o ddylanwad ar ddatblygu cynaliadwy. Mae’n amlinellu’r egwyddorion pennaf, y cynigion a’r camau gofynnol, ac mae hefyd yn datgan ymrwymiad y Gwasanaeth at leihau effeithiau ei weithgareddau a’i weithrediadau ar yr amgylchedd.


Strategaeth Caffael Dros Dro​
Mae'r strategaeth interim (y Strategaeth) yn nodi'r fframwaith ar gyfer caffael o fewn y Gwasanaeth Tân ac Achub (FRS) yng Nghymru 2012 - 2015 adeiladu ar 2008 - 2011 Strategaeth Caffael Cenedlaethol (NPS).

​​​