Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​Sut Rydym yn ei Wneud

Gweledigaeth y Gwasanaeth yw bod yn sefydliad o safon fyd-eang, ond ni fydd hyn yn digwydd trwy hap a damwain, ac mae’n galw am osod amcanion uchelgeisiol.  Felly, rydym wedi mabwysiadu amrywiaeth eang o brosesau rheoli, sy’n cwmpasu graddau llawn gweithgareddau’r sefydliad, er mwyn ein helpu i gyflawni ein Gweledigaeth.  Mae’r prosesau yma’n cynnwys sefydlu cynlluniau strategol, yn cynnwys cynlluniau rheoli cyllid ac asedau, i sicrhau bod gennym yr adnoddau sydd eu hangen bob amser, datblygu cynlluniau i leihau risg i gyd-fynd â’n hadnoddau, gyda’r risgiau sy’n wynebu ein cymunedau, yn ogystal â monitro ein perfformiad yn gyson.​​​​​​​​​

Configuration error. Please check the webpart settings.
Ein Cynlluniau
Ein Cynlluniau

Er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein hamcanion gwella, fel yr amlinellwyd yng Nghynllun Strategol 2010-2015 a’n Cynlluniau Gweithredu Blynyddol, mae gennym ffr...

Ein Perfformiad
Ein Perfformiad

Defnyddir gwybodaeth am berfformiad i wella gweithrediad beunyddiol y Gwasanaeth ar hyd a lled Canolbarth a Gorllewin Cymru. Rydym yn monitro amryw o ddangosyddion perffo...

Ein Cyflawniadau
Ein Cyflawniadau

Rydym yn ystyried gwelliannau i fod yn barhaus, tymor hir a Gwasanaeth ar draws y broses. Yma cewch wybodaeth am dim​ ond rhai or llwyddiannau diweddar ar draws y G...

Cynaladwyedd a’r Amgylchedd
Cynaladwyedd a’r Amgylchedd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio i daclu problemau’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd a llygredd. Rydym yn cydnabod...

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth wraidd yr hyn rydym yn ei wneud fel Gwasanaeth. Nid yn unig y mae'n llywio sut rydym yn ymwneud â'n cymunedau ac yn ymgynghori â nhw, ond mae hefyd yn dylanw...

Yr Iaith Gymraeg
Yr Iaith Gymraeg

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub wedi ymrwymo i gynnal ei holl fusnes cyhoeddus yn gyfartal yn y Gymraeg a'r Saesneg. ...