Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Aberystwyth

Gorsaf Dân Aberystwyth

Trefechan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1BE

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Prif Danau
  • Lleihau Tanau Eilaidd
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Aberystwyth yw’r dref fwyaf yng Ngheredigion a dangosodd amcangyfrifon poblogaeth Ganol 2010 mai’r boblogaeth oedd:

  • ​12,250 o fewn ffiniau traddodiadol y dref, neu

  • 17,730 gan gynnwys Llanbadarn Fawr, Waunfawr a Chomins Coch

Yn ystod blwyddyn academaidd 2009/10, roedd tua 14,145 o fyfyrwyr wedi’u cofrestru ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac roedd tua 7,840 o’r rhain yn fyfyrwyr llawn amser. Gellir ychwanegu 10,000 o fyfyrwyr sy’n mudo at y boblogaeth yn ystod y tymor. Mae’r bobl sy’n byw yn ardal Aberystwyth yn cyfrif am ychydig dros 23% o boblogaeth ganol 2010 y Sir sef 76,900. Mae’r ffigur hwn hefyd yn cynyddu yn ystod cyfnod yr haf oherwydd mewnlifiad o dwristiaid sy’n ymweld â’r ardal. Gellir cyrraedd Aberystwyth trwy ddau brif rwydwaith ffyrdd, ffordd arfordirol yr A487 a ffordd fynyddig yr A44, ac mae’r ddau ohonynt yn flaenllaw o ran galwadau gorsafoedd a gweithgarwch craidd Diogelwch Cymunedol oherwydd maint llif y traffig dros dro sy’n mynd trwy’r ardal. Mae afon Rheidol yn llifo trwy’r dref ac mae’n tueddu i orlifo’n dymhorol. Mae gan y dref ardal ddiwydiannol weddol fawr yn ward Llanbadarn, ysbyty mawr, Prifysgol, dwy ysgol uwchradd fawr, swyddfa ranbarthol Llywodraeth Cymru ac mae’n gartref i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae gan y dref ganolfan siopa a nifer fawr o westai sylweddol i letya’r mewnlifiad o dwristiaid.