Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Tregaron

Gorsaf Dân Tregaron

Heol Dewi
Tregaron
Ceredigion
SY25 6JW

Ffôn
: 0370 6060699
Ebostpost@tancgc.gov.uk


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Prif Danau
  • Lleihau Tanau mewn Anheddau
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 
cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​

 

Mae Tregaron yn dref farchnad sydd ger afon Brenig, llednant i afon Teifi. Yn ôl Cyfrifiad 2001, poblogaeth Tregaron oedd 1,183. Mae ardal yr orsaf yn wledig anghysbell ac mae ganddi ardaloedd sylweddol o goedwig a mynyddoedd anghysbell sy’n denu pobl sy’n ymddiddori mewn gweithgareddau awyr agored.

Mae’r orsaf yn gwasanaethu Tregaron a’i chymunedau cyfagos sef Llanddewi Brefi, Pontrhydfendigaid a Llangeitho.

Mae Tregaron yn dref farchnad brysur a chanddi amryw o dafarndai a gwestai. Y prif risg ar gyfer yr orsaf a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B. Mae gan y dref hefyd risgiau eraill gan gynnwys ysbyty bach, ysgol uwchradd, ardal fach o unedau diwydiannol a phafiliwn Bont sy’n cynnal digwyddiadau mawr yn gyson.

Mae’r dref yn cynnal gŵyl rasio ceffylau flynyddol ym mis Awst, sy’n denu dilynwyr rasio ceffylau o bob cwr o’r DU. Fe’i dechreuwyd yn 1980 gan Glwb Trotio Tregaron. Mae demograffeg a matrics risg y dref yn dylanwadu ar alwadau’r orsaf a chaiff hyn ei adlewyrchu yn nifer y personél, yr offer a’r  rhaglenni hyfforddi a fabwysiadir gan y staff.​