Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Awdurdod Tân

Mae Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnwys 25 o gynghorwyr o Awdurdodau Cyfansoddol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Dinas a Sir Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro a Phowys. 

​Caiff yr Aelodau eu penodi gan yr Awdurdodau Cyfansoddol o blith eu haelodau, gan gadw mewn cof niferoedd cymharol yr etholwyr yn ardaloedd yr awdurdodau cyfansoddol, a hefyd y gofyn am gymesuredd gwleidyddol ar draws yr ardal gyfun.

Rôl yr Awdurdod Tân yw darparu gwasanaethau tân ac achub rhagweithiol ac adweithiol ar gyfer trigolion Canolbarth a Gorllewin Cymru mewn ffordd agored, tryloyw a chost effeithiol, gan ymddwyn er lles Canolbarth a Gorllewin Cymru a’i dinasyddion yn gyffredinol. ​​​

 

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun y 11 Rhagfyr 2017 am 10.00yb

Bwriedir trafod y materion canlynol:

 1. ​Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

 2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu.

 3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol.

 4. Cael a nodi Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau 2017/18.

 5. Cael a chymeradwyo’r adroddiad archwilio ar Ddatganiadau Ariannol 2016-17.

 6. Cael a chymeradwyo’r Llythyrau o Sylwadau ynghylch Datganiadau Ariannol 2016-17.

 7. Cael a chymeradwyo’r Datganiad o Gyfrifon ar gyfer 2016-17.

 8. Cael a chymeradwyo y Cod Llywodraethu Corfforaethol – Datganiad Sicrwydd 2016/17.

 9. Cael a nodi Alldro’r Gyllideb ar gyfer 2017-18.

 10. Cael a nodi Cyflwyniad Datganiad O Gyfrifon Ar Gyfer 2017-18, Heb Ei Archwilio.

 11. Cael a chymeradwyo Cyd Adroddiad y Prif Swyddog Tân a'r Brif Swyddog Cyllid ar Ofynion y Gyllideb ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2019/20.

 12. Cael a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2019/2020.

 13. Cael a chymeradwyo Polisïau yn ôl Disgresiwn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

 14. Cael ac ystyried ymgynhoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ‘Diwygio Awdurdodau Tân ac Achub Cymru’​.

 15. I gytuno, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef:

  1. ​Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol. 

  2. Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth hynny).

 16. ​I gadarnhau ac arwyddo bod cofnodion Cyfarfod Yr Awdurdod Tân, a gynhaliwyd ar y 17 Medi 2018, yn gofnod cywir. (noder: fersiwn adolygedig wedi’i chyhoeddi ar y wefan) ​

 17. Cael a chymeradwyo adroddiad ar Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân 1992 – Triniaeth Ôl-weithredol o Ddyrchafiad Dros Dro. 

 18. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

​​Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun y 17 Medi 2018 am 10.00yb

Bwriedir trafod y materion canlynol:

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiant Personol neu Fuddiant Sy’n Rhagfarnu

3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd/Materion Personol

4. Cadarnhau bod cofnodion cyfarfod yr Awdurdod Tân a gynhaliwyd ar 19 Mawrth 2018 yn gofnod cywir, a'u llofnodi

5. Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Awdurdod Tân a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2018 yn gofnod cywir, a'u llofnodi

6. Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod Cyffredinol aRBENNIG yr Awdurdod Tân a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2018 yn gofnod cywir, a'u llofnodi

7. Cael Adroddiad Blynyddol Drafft y Bwrdd Pensiwn Lleol ar gyfer 2017/18, a'i nodi

8. Cael a nodi adroddiad ar y Datganiad Cyfrifon Cyn Archwiliad ar gyfer 2016/17

9. Cael Cyd-adroddiad y Prif Swyddog Tân a'r Prif Swyddog Cyllid ar Ddynodiadau’r Gyllideb ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2019/20, a'i gymeradwyo

10. Cael yr Asesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2017/18, a'i gymeradwyo

11. Cael y Cynllun Corfforaethol draft ar gyfer 2019-2024, a'i gymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus​

12. I gytuno, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef:

i. Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol

ii. Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth hynny)

13. Cael Llythyr Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus: Diwygio'r Awdurdod Tân, a’i nodi 

14. Cael adroddiad ar Dirprwy Brif Swyddog Tân – Trefniadau Dros Dro, a’i nodi

15. Cael adroddiad ar Ailgyflogi Diffoddwyr Tân sydd wedi Ymddeol, a’i nodi

16. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r  Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

17. Cael adroddiad ar yr Atodiad i Gynllun Archwilio Cymru ar gyfer 2017, a’i nodi​

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Mercher 6 Mehefin 2018 am 10.00yb

Sain​

Bwriedir trafod y busnes canlynol:

 1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb

 2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Niweidiol

 3. Materion Personol / Cyhoeddiadau

 4. Ethol Cadeirydd yr Awdurdod ar gyfer y flwyddyn gyngor 2018/19

 5. Ethol Dirprwy Gadeirydd yr Awdurdod ar gyfer y flwyddyn gyngor 2018/19

 6. I gymeradwyo cyfansoddiad Pwyllgorau'r Awdurdod a chyrff eraill, ac i benodi Aelodau i wasanaethu arnynt.

 7. I gymeradwyo cynadleddau sefydlog yr awdurdod, a chytuno pwy fydd yn bresennol ynddynt ac enwebu ar gyfer pob cynhadledd

 8. I gadarnhau penodiad aelodau ar gyrff allanol

 9. I gymeradwyo Dydd​iadur o Gyfarfodydd yr Awdurdod ar gyfer 2018/19​

 10. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys, yn unol ag Adran 100B(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu Cyfarfod Cyffredinnol Arbennig o’r Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin, ar ddydd Mercher 6 Mehefin 2018 am 11:00 (neu ar ddiwedd y cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Rheolu Adnoddau os yw hwnnw’n hwyrach)

Sain​

Bwriedir trafod y materion canlynol:

 1. ​Ymddiheuriadau am Absenoldeb

 2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu

 3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol

 4. I dderbyn a chymeradwyo adroddiad ar Archwiliad o’r Datganiadau Ariannol 2015/16

 5. I dderbyn a chymeradwyo Llythyrau Sylwadau mewn perthynas â’r Datganiad o Gyfrifon ar gyfer y Flwyddyn Ariannol a ddaeth i ben ar yr 31ain o Fawrth 2016

 6. I dderbyn a chymeradwyo Datganiad o Gyfrifon ar gyfer y Flwyddyn a ddaeth i ben ar yr 31ain o Fawrth 2016

 7. I dderby​n a chymeradwyo adroddiad ar y Gyllideb Refeniw Fanwl ar gyfer 2018/19

 8. I dderbyn a chymeradwyo Strategaeth Datblygiad Aelodau 2018-2023 a’r Rhaglen Datblygiad Aelodau 2018/19

 9. To receive and approve a report on the Pensions Tax and Scheme Pays​

 10. I gytuno, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef:

  1. ​Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol.

  2. Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth hynny).

 11. ​I dderbyn a chymeradwyo adroddiad ar y Bwrdd Pensiwn Lleol – Estyn Cyfnod Penodiad y Cadeirydd Annibynnol

 12. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972​

​Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun 19 Mawrth 2018 am 10.00yb

Bwriedir trafod y materion canlynol:

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu 

3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol

4. I gadarnhau ac arwyddo bod cofnodion Cyfarfod yr Awdurdod Tân, a gynhaliwyd ar y 5 Chwefror 2018, yn gofnod cywir

5. I dderbyn a gymeradwyo adroddiad ar y Datganiad Polisi Cyflogau 2018/19

6. Cael a nodi Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2018/2019.

7. I dderbyn a chymeradwyo Drafft Cynllun Llesiant Lleol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer Powys​

8. I dderbyn a chymeradwyo Drafft Cynllun Llesiant Lleol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer Ceredigion

9. I dderbyn a chymeradwyo Drafft Cynllun Llesiant Lleol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer Sir Benfro

10. I dderbyn a chymeradwyo Drafft Cynllun Llesiant Lleol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer Sir Gaerfyrddin

11. I dderbyn a chymeradwyo Drafft Cynllun Llesiant Lleol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer Castell Nedd Port Talbot

12. I dderbyn a chymeradwyo Drafft Cynllun Llesiant Lleol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer Abertawe​

13. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r  Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

​​​​​​​Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i Agendâu a Chofnodion cyfarfodydd Awdurdod Tân o flynyddoedd blaenorol: 

 

2014

10 Chwefror 14

2013

16 Rhagfyr 13​​

9 Rhagfyr 2013

23 Medi 2013​ 

24 Mehefin 13

16 Ebrill 2013 - CCA

11 Chwefror Agendâu a Chofnodion

2012 

 

17 Medi Agendâu a Chofnodion ​

25 Mehefin Agendâu a Chofnodion
Copi Sain o Gyfarfod yr Awdurdod Tân

6 Mehefin Agendâu a Chofnodion
Copi Sain o Gyfarfod yr Awdurdod Tân

16 Ebrill Agendâu a Chofnodion
Copi Sain o Gyfarfod yr Awdurdod Tân 

 

06 Chwefror Agendâu a Chofnodion
Copi Sain o Gyfarfod yr Awdurdod Tân 

 
 

2011 

 

05 Rhagfyr Agendâu a Chofnodion 

24 Hydref Agendâu a Chofnodion

26 Medi Agendâu a Chofnodion 

27 Mehefin Agendâu a Chofnodion
Copi Sain o Gyfarfod yr Awdurdod Tân

01 Mehefin (CCB) Agendâu a Chofnodion

09 Mai Agendâu a Chofnodion
Copi Sain o Gyfarfod yr Awdurdod Tân

07 Chwefror Agendâu a Chofnodion

  

2010

 

20 Rhagfyr Agendâu a Chofnodion

25 Hydref Agendâu a Chofnodion

27 Medi Agendâu a Chofnodion

02 Mehefin Agendâu a Chofnodion

10 Mai Agendâu a Chofnodion

08 Chwefror Agendâu a Chofnodion

  

2009

  

14 Rhagfyr Agendâu a Chofnodion

26 Hydref Agendâu a Chofnodion

28 Medi Agendâu a Chofnodion

27 Gorffennaf Agendâu a Chofnodion

29 Mehefin Agendâu a Chofnodion

03 Mehefin (AGM) Agendâu a Chofnodion

11 Mai Agendâu a Chofnodion

02 Chwefror Agendâu a Chofnodion

  

2008

01 Rhagfyr Agendâu a Chofnodion

27 Hydref Agendâu a Chofnodion

06 Hydref (Cyfarfod Arbenning) Agendâu a Chofnodion 

22 Medi Agendâu a Chofnodion

30 Mehefin Agendâu a Chofnodion

11 Mehefin Agendâu a Chofnodion 

21 Ebrill Agendâu a Chofnodion

04 Chwefror Agendâu a Chofnodion

 

2007

  

10 Rhagfyr Agendâu a Chofnodion​

29 Hydref Agendâu a Chofnodion 

24 Medi Agendâu a Chofnodion

25 Mehefin Agendâu a Chofnodion 

06 Mehefin Agendâu a Chofnodion 

21 Mai Agendâu a Chofnodion 

12 Mawrth (Cyfarfod Arbenning) Agendâu a Chofnodion

05 Chwefror Agendâu a Chofnodion​​​​​​​​