Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Awdurdod Tân

Mae Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnwys 25 o gynghorwyr o Awdurdodau Cyfansoddol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Dinas a Sir Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro a Phowys. 

​Caiff yr Aelodau eu penodi gan yr Awdurdodau Cyfansoddol o blith eu haelodau, gan gadw mewn cof niferoedd cymharol yr etholwyr yn ardaloedd yr awdurdodau cyfansoddol, a hefyd y gofyn am gymesuredd gwleidyddol ar draws yr ardal gyfun.

Rôl yr Awdurdod Tân yw darparu gwasanaethau tân ac achub rhagweithiol ac adweithiol ar gyfer trigolion Canolbarth a Gorllewin Cymru mewn ffordd agored, tryloyw a chost effeithiol, gan ymddwyn er lles Canolbarth a Gorllewin Cymru a’i dinasyddion yn gyffredinol. ​​

 

​Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun y 11 Rhagfyr 2017 am 10.00yb

Bwriedir trafod y materion canlynol: 

Sain​

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu.

3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol.

4. Cael a nodi adroddiad ar Benodi Swyddog Adran 151 interim.

5. Cael a nodi Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau 2016/17.

6. Cael a chymeradwyo adroddiad ar Ailbenodi Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau.

7. Cael a chymeradwyo Cyd Adroddiad y Prif Swyddog Tân a'r Trysorydd Dros Dro ar Ofynion y Gyllideb ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2018/19.

8. Cael a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2018/2019.

9. Cael a nodi adroddiad ar Dystysgrif Cydymffurfiaeth ar gyfer Asesiad o Berfformiad Blynyddol 2016/17  Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

10. Cael a nodi adroddiad ar Archwilio Datganiad o Gyfrifon 2015/16 a 2016/17.

11. Cael a chymeradwyo adroddiad ar Gynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân – Disgresiynau'r Awdurdod Tân.

12. I gytuno, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef:

Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol. 

Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth hynny).

13. I gadarnhau ac arwyddo bod cofnodion Cyfarfod Yr Awdurdod Tân, a gynhaliwyd ar y 18 Medi 2017, yn gofnod cywir.​

14. Cael a chymeradwyo adroddiad ar Adolygiad Tâl Blynyddol y Prif Swyddogion 2017.

15. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, 
Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun 18 Medi 2017 am 10.00yb

Sain​

 1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb

 2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu 

 3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol

 4. Cadarnhau bod cofnodion cyfarfod yr Awdurdod Tân a gynhaliwyd ar 20 Mawrth 2017 yn gofnod cywir, a'u llofnodi.

 5. Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Awdurdod Tân a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2017 yn gofnod cywir, a'u llofnodi.

 6. Cael Adroddiad Blynyddol Drafft y Bwrdd Pensiwn Lleol ar gyfer 2016/17, a'i nodi.

 7. Cael adroddiad ar Ddatganiad Sicrwydd o Lywodraethu Corfforaethol, a'i gymeradwyo.

 8. Cael Cyd-adroddiad y Prif Swyddog Tân a'r Prif Swyddog Cyllid Dros Dro ar Ddynodiadau’r Gyllideb ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2018/19, a'i gymeradwyo.

 9. Cael yr Asesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2016/17, a'i gymeradwyo.

 10. Cael Diweddariad ar Lafar ar y Datganiad Cyfrifon ar gyfer y flynyddoed a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017 a 2017.

 11. Cael y Cynllun Corfforaethol draft ar gyfer 2018-2023, a'i gymeradwyo.

 12. Cael adroddiad ar Ariannu Prosiect Firewatch o’r cronfeydd wrth gefn, a’i gymeradwyo.​

 13. Cael adroddiad ar Ailbenodi Aelodau Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau, a’i gymeradwyo​​.

 14. I gytuno, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef:

  Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol
  Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth hynny)
  Paragraff 18: Gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag unrhyw gamau a gymerwyd neu y bwriedir eu cymryd mewn perthynas ag atal trosedd, ymchwilio i drosedd neu erlyn trosedd. 

 15. Cael adroddiad ar y Prosiect Cyd-ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus (JPSCP), a’i nodi.

 16. Cael adroddiad ar Ailgyflogi Diffoddwyr Tân sydd wedi Ymddeol, a’i nodi.

 17. Cael adroddiad ar Benderfyniad y Pwyllgor Penodi yn ei gyfarfod ar 4 Medi 2017, a’i nodi.

 18. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, 
Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun y 7 Mehefin 2017 am 10.00yb

Sain​

 1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb

 2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu 

 3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol

 4. Ethol Cadeirydd yr Awdurdod ar gyfer y flwyddyn gyngor 2017/18 

 5. Ethol Dirprwy Gadeirydd yr Awdurdod ar gyfer y flwyddyn gyngor 2017/18 

 6. I gymeradwyo cyfansoddiad Pwyllgorau'r Awdurdod a chyrff eraill, ac i benodi Aelodau i wasanaethu arnynt. 

 7. I gymeradwyo cynadleddau sefydlog yr awdurdod, 
  a chytuno pwy fydd yn bresennol ynddynt ac enwebu ar gyfer pob cynhadledd 

 8. I gadarnhau penodiad aelodau ar gyrff allanol 

 9. I gymeradwyo Dyddiadur o Gyfarfodydd yr Awdurdod ar gyfer 2017/18 

 10. I dderbyn a chymeradwyo adroddiad ar amseriad cyn-cyfarfodydd y Pwyllgorau 

 11. I dderbyn a chymeradwyo Strategaeth Datblygiad Aelodau 2017-2022 

 12. I dderbyn a chymeradwyo adroddiad ar Pencampwyr Aelodau 

 13. I dderbyn diweddariad llafar ar y trafodaethau cyflog 2017/18 

 14. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn p
  enderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys, yn unol ag Adran 100B(4)(b) o Ddeddf 
  Llywodraeth Leol 1972 

Sylwer:

Yn syth wedi diwedd y Cyfarfod Blynyddol, bydd pob un o Bwyllgorau Sefydlog yr Awdurdod 
(ac eithrio’r Pwyllgor Safonau) yn cwrdd, er mwyn penodi eu Cadeiryddion a’u His-
gadeiryddion ar gyfer y flwyddyn gyngor 2017/18:
iii) Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad 

iv) Pwyllgor Rheoli Adnoddau
Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Awdurdod Tân, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun y 20 Mawrth 2017 am 10.00yb

 1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb

 2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu 

 3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol

 4. I gadarnhau ac arwyddo bod cofnodion Cyfarfod yr Awdurdod Tân, a gynhaliwyd ar y 6 Chwefror 2017, yn gofnod cywir

 5. I dderbyn a nodi Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2017/18

 6. I dderbyn diweddariad ar lafar ar Datganiad o Gyfrifon ar gyfer y Flwyddyn Ariannol a ddaeth i ben ar yr 31ain o Fawrth 2016

 7. I dderbyn a nodi adroddiad ar y Prosiect Cyd-ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus (JPSCP) 

 8. I dderbyn a nodi diweddariad ar lafar ar ymateb i’r ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ‘Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad’

 9. I dderbyn a chymeradwyo adroddiad ar Ddiwygiadau i Gyfansoddiad yr Awdurdod Tân – Cadeiryddion Bob Dwy Flynedd

 10. I gytuno, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef:

  Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol. 

  Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth hynny).

 11. I dderbyn a gymeradwyo adroddiad ar absenoldeb unigolyn.

 12. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r  Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

​​​​​​​Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i Agendâu a Chofnodion cyfarfodydd Awdurdod Tân o flynyddoedd blaenorol: 

 

2014

10 Chwefror 14

2013

16 Rhagfyr 13​​

9 Rhagfyr 2013

23 Medi 2013​ 

24 Mehefin 13

16 Ebrill 2013 - CCA

11 Chwefror Agendâu a Chofnodion

2012 

 

17 Medi Agendâu a Chofnodion ​

25 Mehefin Agendâu a Chofnodion
Copi Sain o Gyfarfod yr Awdurdod Tân

6 Mehefin Agendâu a Chofnodion
Copi Sain o Gyfarfod yr Awdurdod Tân

16 Ebrill Agendâu a Chofnodion
Copi Sain o Gyfarfod yr Awdurdod Tân 

 

06 Chwefror Agendâu a Chofnodion
Copi Sain o Gyfarfod yr Awdurdod Tân 

 
 

2011 

 

05 Rhagfyr Agendâu a Chofnodion 

24 Hydref Agendâu a Chofnodion

26 Medi Agendâu a Chofnodion 

27 Mehefin Agendâu a Chofnodion
Copi Sain o Gyfarfod yr Awdurdod Tân

01 Mehefin (CCB) Agendâu a Chofnodion

09 Mai Agendâu a Chofnodion
Copi Sain o Gyfarfod yr Awdurdod Tân

07 Chwefror Agendâu a Chofnodion

  

2010

 

20 Rhagfyr Agendâu a Chofnodion

25 Hydref Agendâu a Chofnodion

27 Medi Agendâu a Chofnodion

02 Mehefin Agendâu a Chofnodion

10 Mai Agendâu a Chofnodion

08 Chwefror Agendâu a Chofnodion

  

2009

  

14 Rhagfyr Agendâu a Chofnodion

26 Hydref Agendâu a Chofnodion

28 Medi Agendâu a Chofnodion

27 Gorffennaf Agendâu a Chofnodion

29 Mehefin Agendâu a Chofnodion

03 Mehefin (AGM) Agendâu a Chofnodion

11 Mai Agendâu a Chofnodion

02 Chwefror Agendâu a Chofnodion

  

2008

01 Rhagfyr Agendâu a Chofnodion

27 Hydref Agendâu a Chofnodion

06 Hydref (Cyfarfod Arbenning) Agendâu a Chofnodion 

22 Medi Agendâu a Chofnodion

30 Mehefin Agendâu a Chofnodion

11 Mehefin Agendâu a Chofnodion 

21 Ebrill Agendâu a Chofnodion

04 Chwefror Agendâu a Chofnodion

 

2007

  

10 Rhagfyr Agendâu a Chofnodion​

29 Hydref Agendâu a Chofnodion 

24 Medi Agendâu a Chofnodion

25 Mehefin Agendâu a Chofnodion 

06 Mehefin Agendâu a Chofnodion 

21 Mai Agendâu a Chofnodion 

12 Mawrth (Cyfarfod Arbenning) Agendâu a Chofnodion

05 Chwefror Agendâu a Chofnodion​​​​​​​​