Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bwrdd Pensiwn Lleol​

Mae gan y Bwrdd Pensiwn Lleol ddyletswyddau penodol, yn unol â Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 (y Ddeddf), i gynorthwyo Rheolwyr Cynllun (yr Awdurdod Tân) i gydymffurfio â’r Ddeddf a Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân, deddfwriaeth arall sy’n ymwneud â llywodraethu a gweinyddu’r Cynlluniau ac unrhyw ofyniad a nodwyd gan y Rheolydd Pensiynau.

Mae'r Bwrdd Pensiwn Lleol yn cynnwys:

Cynrychiolwyr yr Aelodau;
Cynrychiolwr I'w gadarnhau 
Cynrychiolwr I'w gadarnhau  
Mr Tim Dicker – Undeb Diffoddwyr Tân Rhan-amser
Mr Andrew Hearne – Undeb y Frigâd Dân

Cynrychiolwyr y Cyflogwr;
Y Cynghorydd Claire Mills 
Y Cynghorydd ​Des Thomas
Mr Iwan Cray 
Cynrychiolwr ​i'w gadarnhau

Cadeirydd Annibynnol;​
Mr Gerard Moore 

​​​​​

Gelwir arnoch trwy hyn i fynd i gyfarfod o'r Bwrdd Pensiwn Lleol sydd i'w gynnal yn Ystafell Caer,
Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ddydd Llun, 11 Gorffennaf rhwng 11:00 a 16:00 o'r gloch 

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol, Buddiannau sy’n Rhagfarnu, neu Wrthdaro Buddiannau
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
5.Cael diweddariad gan Weinyddwr y Cynllun
6.Cael diweddariad llafar o Gyfarfod Bwrdd Cynghori y Cynllun
7.Cael diweddariad ar y Gofrestr Risgiau
8.Cael diweddariad ar Gyllideb y Bwrdd Pensiwn
13.I benderfynu, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt, yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef: Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sydd ym meddiant yr wybodaeth hynny).
14.Cael adroddiad ar Drefniadau Gwarchod Gohiriedig Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân 2015 – Her Gyfreithiol.