Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bwrdd Pensiwn Lleol​

Mae gan y Bwrdd Pensiwn Lleol ddyletswyddau penodol, yn unol â Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 (y Ddeddf), i gynorthwyo Rheolwyr Cynllun (yr Awdurdod Tân) i gydymffurfio â’r Ddeddf a Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân, deddfwriaeth arall sy’n ymwneud â llywodraethu a gweinyddu’r Cynlluniau ac unrhyw ofyniad a nodwyd gan y Rheolydd Pensiynau.

Mae'r Bwrdd Pensiwn Lleol yn cynnwys:

Cynrychiolwyr yr Aelodau;
Cynrychiolwr I'w gadarnhau 
Cynrychiolwr I'w gadarnhau  
Mr Tim Dicker – Undeb Diffoddwyr Tân Rhan-amser
Mr Andrew Hearne – Undeb y Frigâd Dân

Cynrychiolwyr y Cyflogwr;
Y Cynghorydd Claire Mills 
Y Cynghorydd ​Des Thomas
Mr Iwan Cray 
Cynrychiolwr ​i'w gadarnhau

Cadeirydd Annibynnol;​
Mr Gerard Moore 

​​​​​

​​AGENDA

 Gelwir arnoch trwy hyn i fynd i gyfarfod o'r Bwrdd Pensiwn Lleol sydd i'w gynnal yn Ystafell Caer,

Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ddydd Llun, 12 Mawrth 2018

Cyfarfod 14:00

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol, Buddiannau sy’n Rhagfarnu, neu Wrthdaro Buddiannau
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
5.Cael cyflwyniad ar y diweddaraf o ran y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.
8.Cael diweddariad llafar ynghylch Bwrdd Cynghori (Cymru) ar y Cynllun Pensiwn
17.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972