Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Perfformiad Adolygu ac Archwilio

Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Adolygu Perfformiad a'r Pwyllgor Archwilio fel ffordd o ddangos ymrwymiad yr Awdurdod i ddefnyddio effeithlon ac effeithiol o adnoddaucyhoeddus a chyrhaeddiad targedau perfformiad. Cynrychiolaeth ar y pwyllgor hwn yn dwyn y cymesuredd un fath â'r cyfansoddiad gwleidyddol yr Awdurdod cyfan.​

 

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Preformance, Adolygu ac Archwilio Cyfarfod y Pwyllgor i'w gynnal ar ddydd Llun 23 Ionawr, 2012 am 11.00 am yn yGanolfan Gynhadledd Tân, Pencadlys y Gwasanaeth ac Achub, Caerfyrddin.

​​A​genda

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol.

3. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd / Materion Personol.

4. I dderbyn ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad, a gynhaliwyd ar y 10fed o Hydref 2011.

5. I dderbyn Adroddiad Busnes Chwarter 2 2011 – 2012.

6. I dderbyn yr Adroddiad Sicrwydd Busnes ar Gynigion Swyddfa Archwilio Cymru.

7. I dderbyn adroddiad ar Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Newidiadau i Gynllunio Gwella.

8. I dderbyn Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gasglu a chyhoeddi ystadegau tân.

9. I dderbyn Adroddiad ar Ddangosyddion Perfformiad Cymru, Chwarter 2 2011 - 2012.

10. I dderbyn adroddiad ar Anfonebau Diamheuol a dalwyd o fewn 30 diwrnod yn y flwyddyn Ariannol 2011/12.

11. I dderbyn adroddiad ar Ddigwyddiadau Ymgysylltu â'r Cyhoedd ar y Cyd gyda Heddlu Dyfed Powys a Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol.

12. I dderbyn adroddiad ar Astudiaeth Ymgysylltu â'r Cyhoedd Swyddfa Archwilio Cymru.

13. Y diweddaraf, ar lafar, gan yr Archwilydd Mewnol ar y Cynllun Archwilio cymeradwy ar gyfer 2011-12.

14. I dderbyn adroddiad ar yr Ymarfer Archwilio Technoleg a Rheoli Gwybodaeth.

15. I dderbyn adroddiad ar Ôl-drafodaeth yr Ymarfer Archwilio, a gynhaliwyd ar 28ain o Dachwedd 2011.

16. I dderbyn adroddiad ar Llythyr Archwilio Blynyddol yr Archwilydd Penodedig.

17. I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Preformance, Adolygu ac Archwilio Cyfarfod y Pwyllgor i'w gynnal ar 10fed Hydref 2011 Dydd Llun am 11.00 am yn y Ganolfan Gynhadledd Tân, Pencadlys y Gwasanaeth ac Achub, Caerfyrddin.

​​A​genda

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol.

3. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd / Materion Personol.

4. I dderbyn ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Adolygu ac Archwilo Perfformiad, a gynhaliwyd ar y 25ain o Orffennaf 2011.

5. I dderbyn adroddiad ar yr Ymarferiad Archwilo ar gyfer Cynllun Gweithredu Blynyddol 2010 - 2011.

6. I dderbyn adroddiad ar Gynllun Gweithredu Blynyddol 2012 - 2013, Gwybodaeth am Berfformiad a Gwella​.

7. I dderbyn Adroddiad ar Ddangosyddion Perfformiad Chwarter 1 2011 - 2012.

8. I dderbyn Adroddiad Busnes ar gyfer Chwarter 1 2011 - 2012.

9. I dderbyn Adroddiad Cynnydd ar gyfer Chwarter 1 o Gynllun Gweithredu Blynyddol 2011 - 2012.

10. I dderbyn adroddiad ar Assiad Gwella Swyddfa Archwilo Cymru: Archwilo Dangosyddion Performiad.

11. I dderbyn Adroddiad Archwilo Mewnol 2011 - 2012.

12. I dderbyn adroddiad ar Atborth yr Adolygiad Rheoli Gwybodaeth.

13. I dderbyn adroddiad ar Dechnoleg - Atbrth o Adolygiad Thematig Swyddfa Archwilo Cymru: Asesiad Gwella Blynyddol.

14. I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Preformance, Adolygu ac Archwilio Cyfarfod y Pwyllgor i'w gynnal ar ddydd Llun 25 Gorffennaf, 2011 am 11.00 amyn y Ganolfan​ Gynhadledd Tân, Pencadlys y Gwasanaeth ac Achub, Caerfyrddin.

​​A​genda

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol.

3. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd / Materion Personol.

4. I dderbyn ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar y:

i) 18fed o Ebrill 2011

ii)1af o Fehefin 2011

5. I dderbyn Adroddiad Cynllunio Busnes 2010 -2011.

6. I dderbyn adroddiad ar System Dysgu Gweithredol y Gwasanaeth.

7. I dderbyn adroddiad ar Ymarferiad Craffu Ardal Reoli Sirol Castell-nedd a Phort a Talbot.

8. I dderbyn Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ar:

i) Rhaglen Rheoleiddio Archwilio Perfformiad Ebrill 2011 – Mawrth 2012

ii) Amlinelliad o'r Archwiliad Ariannol

iii) Asesu Gwelliant: Yn cynnwys y Diweddaraf ar yr Asesiad Corfforaethol

9. I dderbyn adroddiad ar Wobrau Ysbrydoli Cymru – Cymraeg yn y Gweithle.

10. I dderbyn Adroddiad ar Ddangosyddion Perfformiad 2010-2011.

11. I dderbyn Adroddiad ar y Fframwaith Dangosyddion Perfformiad ar gyfer 2011 a thu hwnt.

12. I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

13. I gytuno, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio'r wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae'n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad Rhan 12A(1) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol.

14. I dderbyn Adroddiad ar Farwolaethau mewn Tanau Damweiniol mewn Cartrefi, Ionawr - Mawrth 2011.

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Preformance, Adolygu ac Archwilio Cyfarfod y Pwyllgor i'w gynnal ar ddydd Llun 18 Ebrill, 2011 am 11.00 am yn yGanolfan Gynhadledd Tân, Pencadlys y Gwasanaeth ac Achub, Caerfyrddin.

​​A​genda

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb a Materion Personol.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a Niweidiol.

3. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd a Materion Personol.

4. I dderbyn ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad, a gynhaliwyd ar y 24ain o Ionawr 2011.

5. I dderbyn Adroddiad ar Ddangosyddion Perfformiad Cymru 2010/2011, Chwarter 3.

6. I dderbyn Adroddiad Busnes Ebrill – Rhagfyr 2010.

7. I dderbyn adroddiad ar Integreiddio Cynllunio i Leihau Risg a Chynllunio Gwelliannau.

8. I dderbyn adroddiad ar yr Ymarfer Archwilio Methodoleg Rhaglen Adolygu'r Gwasanaeth.

9. I dderbyn adroddiad ar Adfywio Rhaglen Archwilio'r Awdurdod Tân.

10. I dderbyn yr adroddiadau canlynol oddi wrth yr Archwilwyr Mewnol.

11. I dderbyn adroddiad ar y Côd Llywodraethu Corfforaethol – Datganiad o Sicrwydd.

12. I dderbyn Dadansoddiad o Atborth y Cwsmer ar gyfer y cyfnod rhwng y 1af o Hydref 2010 – 31ain o Fawrth 2011​.

13. I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.