Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad

​Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (PAChP) yn gyfrifol am arddangos ymrwymiad yr Awdurdod at leoli adnoddau cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol a chyrraedd targedau perfformiad.  


​​​Yn ddiweddar, ailenwyd y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad yn Bwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, oherwydd newid i’w fusnes a’i amcanion. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad​ wedi cael eu harchifo ac maent ar gael yn y fan hon.​​​​

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Perfformiad, Archwilio a Chyfarfod Pwyllgor Craffu i'w gynnal ar ddydd Llun 30 Gorffennaf, 2012 yng Nghanolfan Halliwell, Caerfyrddin.

Agenda

1.Ymddiheuriadau am absenoldeb.
2.Datganiadau aelodau ynghylch unrhyw fuddiant personol neu fuddiant sy’n rhagfarnu.
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd ac unrhyw faterion personol.
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd a Materion Personol
4.Cadarnhau a derbyn fel cofnod cywir gofnodion Pwyllgor Adolygu Perfformiad ac Archwilio a gynhaliwyd ar 26 Mawrth 2012.
5.Cadarnhau a derbyn fel cofnod cywir gofnodion Pwyllgor Arbennig Perfformiad, Archwilio a Chraffu a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2012.
13.Ystyried eitemau eraill y dylid oherwydd amgylchiadau arbennig, ym marn y Cadeirydd, gael eu hystyried fel mater brys yn unol ag adran 100(B)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.