Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad

​Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (PAChP) yn gyfrifol am arddangos ymrwymiad yr Awdurdod at leoli adnoddau cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol a chyrraedd targedau perfformiad.  


​​​Yn ddiweddar, ailenwyd y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad yn Bwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, oherwydd newid i’w fusnes a’i amcanion. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad​ wedi cael eu harchifo ac maent ar gael yn y fan hon.​​​​

​Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Perfformiad, Archwilio a Chyfarfod Pwyllgor Craffu i'w gynnal ar ddydd Llun 15 Hydref, 2012 ym Mhencadlys Caerfyrddin yr Awdurdod Tân Nghanolfan Gynadledda.​

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb.
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Niweidiol.
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd a Materion Personol.
4.I gadarnhau ac arwyddo bod cofnodion y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad, a gynhaliwyd ar y 30ain o Orffennaf 2012, yn gofnod cywir.
7.I dderbyn adroddiad ar Graffu’r Awdurdod Tân – Adnewyddu’r Rhaglen.
12.I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.