Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad

​Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (PAChP) yn gyfrifol am arddangos ymrwymiad yr Awdurdod at leoli adnoddau cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol a chyrraedd targedau perfformiad.  


​​​Yn ddiweddar, ailenwyd y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad yn Bwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, oherwydd newid i’w fusnes a’i amcanion. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad​ wedi cael eu harchifo ac maent ar gael yn y fan hon.​​​​

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Perfformiad, Archwilio a Chyfarfod Pwyllgor Craffu sydd i'w gynnal ar Dydd Llun 28 Ionawr 2013’  ar y Ganolfan Tân Gynhadledd, a Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub, Caerfyrddin.

Agenda

1.​Ymddiheuriadau am absenoldeb.
2.I benodi Cadeirydd ar gyfer y Flwyddyn Gyngor 2012/13.
3.I benodi Is-gadeirydd ar gyfer y Flwyddyn Gyngor 2012/13.
4.I benodi Aelodau i fynychu Ymarfer Craffu ar Ardal Reoli Sirol Penfro ar yr 2il o Orffennaf 2012.
5.I benodi Aelodau i fynychu Ymarfer Craffu ar y Cynllun Gweithredu Blynyddol ar y 23ain o Orffennaf 2012.
15.I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.