Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad

​Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (PAChP) yn gyfrifol am arddangos ymrwymiad yr Awdurdod at leoli adnoddau cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol a chyrraedd targedau perfformiad.  


​​​Yn ddiweddar, ailenwyd y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad yn Bwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, oherwydd newid i’w fusnes a’i amcanion. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad​ wedi cael eu harchifo ac maent ar gael yn y fan hon.​​​​

​Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Perfformiad, Archwilio a Chyfarfod Pwyllgor Craffu sydd i'w gynnal ar Dydd LLun 29 Ebrill 2013 ar y Ganolfan Tân Gynhadledd, a Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub, Caerfyrddin.

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Niweidiol
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd a Materion Personol
4.I gadarnhau ac arwyddo bod cofnodion y Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, a gynhaliwyd ar yr 28ain o Ionawr 2013, yn gofnod cywir
10.I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972