Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad

​Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (PAChP) yn gyfrifol am arddangos ymrwymiad yr Awdurdod at leoli adnoddau cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol a chyrraedd targedau perfformiad.  


​​​Yn ddiweddar, ailenwyd y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad yn Bwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, oherwydd newid i’w fusnes a’i amcanion. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad​ wedi cael eu harchifo ac maent ar gael yn y fan hon.​​​​

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, a gynhelir yng Nghanolfan Gynadledda’r Awdurdod Tân, y Pencadlys, Caerfyrddin, ar ddydd Llun yr 22ain o Orffennaf 2013 am 11.00yb.

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Niweidiol
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd a Materion Personol
4.I benodi Dirprwy Gadeirydd ar gyfer y Flwyddyn Gyngor 2013/14
18.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972