Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad

​Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (PAChP) yn gyfrifol am arddangos ymrwymiad yr Awdurdod at leoli adnoddau cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol a chyrraedd targedau perfformiad.  


​​​Yn ddiweddar, ailenwyd y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad yn Bwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, oherwydd newid i’w fusnes a’i amcanion. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad​ wedi cael eu harchifo ac maent ar gael yn y fan hon.​​​​

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun yr 21ain o Orffennaf 2014 am 11.00yb

 

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd a Materion Personol
8.I dderbyn diweddariad llafar ar Adroddiad Diweddaru’r Gofrestr Risgiau Busnes hyd at fis Mehefin 2014
11.I dderbyn diweddariad llafar ar Lythyr Archwilio Blynyddol yr Archwilydd Penodedig
17.I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad Rhan 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef: Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol Paragraff 13: Gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu hunaniaeth unigolyn Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sydd ym meddiant yr wybodaeth hynny). Paragraff 18: Gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw gamau a gymerwyd, neu a fydd yn cael eu cymryd mewn cysylltiad ag atal, ymchwilio neu erlyn trosedd
18.I dderbyn Adroddiad ar Dân Angheuol
19.I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.