Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad

​Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (PAChP) yn gyfrifol am arddangos ymrwymiad yr Awdurdod at leoli adnoddau cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol a chyrraedd targedau perfformiad.  


​​​Yn ddiweddar, ailenwyd y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad yn Bwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, oherwydd newid i’w fusnes a’i amcanion. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad​ wedi cael eu harchifo ac maent ar gael yn y fan hon.​​​​

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân,

ar ddydd Llun 25 Gorffennaf 2016 am 10.00yb.​

Agenda

2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd a Materion Personol
5.I dderbyn diweddariad llafar gan y Swyddog Archwilio Cymru ar yr archwiliad o gyfrifon 2015/16.
12.I benderfynu, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt, yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef: Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sydd ym meddiant yr wybodaeth hynny).
13.I dderbyn a nodi adroddiad ar y Prosiect Cyd-ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus (JPSCP)
14.I ystyried unrhyw faterion arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.