Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad

​Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (PAChP) yn gyfrifol am arddangos ymrwymiad yr Awdurdod at leoli adnoddau cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol a chyrraedd targedau perfformiad.  


​​​Yn ddiweddar, ailenwyd y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad yn Bwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, oherwydd newid i’w fusnes a’i amcanion. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad​ wedi cael eu harchifo ac maent ar gael yn y fan hon.​​​​

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Mercher 6 Mehefin 2018 am 10:40 (neu ar ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol os yw hwnnw’n hwyrach)

 

Agenda

1.Ymddiheuriadau am absenoldeb
2.I benodi Cadeirydd ar gyfer y Flwyddyn Gyngor 2018/19
3.I benodi Dirprwy Gadeirydd ar gyfer y Flwyddyn Gyngor 2018/19
4.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972