Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad

​Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (PAChP) yn gyfrifol am arddangos ymrwymiad yr Awdurdod at leoli adnoddau cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol a chyrraedd targedau perfformiad.  


​​​Yn ddiweddar, ailenwyd y Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad yn Bwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad, oherwydd newid i’w fusnes a’i amcanion. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adolygu ac Archwilio Perfformiad​ wedi cael eu harchifo ac maent ar gael yn y fan hon.​​​​

A G E N D A

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Perfformiad, Archwilio a Chraffu, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, ar ddydd Llun 29 Gorffennaf 2019 am 10.00yb.​

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb.
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu.
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd a Materion Personol.
17.I ystyried unrhyw faterion arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.