Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Remuneration Committee

Pwyllgor Cydnabyddiaeth y Prif Swyddog Tân yn gyfrifol am werthuso perfformiad y Prif Swyddog Tân yng ngoleuni'r targedau y cytunwyd arnynt, ac o ganlyniad i hyn, bydd pennu'r lefel briodol o dâl.​

​Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol, a gynhelir yn Ystafell Tywi, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun 21 Hydref 2013 am 10:00.

 

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a Niweidiol
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
4.I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad Rhan 12(A)(1) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol
5.I dderbyn a chymeradwyo cofnodion y Panel Cydnabyddiaeth Ariannol, a gynhaliwyd ar y 26 Ebrill 2013
6.I ymgymryd ag Adolygiad o berfformiad y Prif Swyddog Tân yn ystod y cyfnod o’r 1af o Ebrill 2013 – 30ain o Fedi 2013
7.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.