Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Remuneration Committee

Pwyllgor Cydnabyddiaeth y Prif Swyddog Tân yn gyfrifol am werthuso perfformiad y Prif Swyddog Tân yng ngoleuni'r targedau y cytunwyd arnynt, ac o ganlyniad i hyn, bydd pennu'r lefel briodol o dâl.​

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol, a gynhelir yn Ystafell Math, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Gwener yr 28ain o Chwefror 2014 am 10.00yb.

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a / neu Sy’n Rhagfarnu
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
4.I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad paragraff 12 o Ran 12(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol.
5.I dderbyn a chymeradwyo cofnodion y Panel Cydnabyddiaeth Ariannol, a gynhaliwyd ar yr 21ain o Hydref 2013.
6.I ystyried adroddiad ar y trefniadau ar gyfer y broses adolygu cyflogau teirblwydd
7.I ystyried adroddiad ar gyfranogiad Uwch Swyddogion mewn argyfyngau
8.I ystyried a thrafod y strwythur rheoli, yn cynnwys blaengynllunio.
9.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.