Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Remuneration Committee

Pwyllgor Cydnabyddiaeth y Prif Swyddog Tân yn gyfrifol am werthuso perfformiad y Prif Swyddog Tân yng ngoleuni'r targedau y cytunwyd arnynt, ac o ganlyniad i hyn, bydd pennu'r lefel briodol o dâl.​

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o Bwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol y Prif Swyddogion, a gynhelir Yng Nghanolfan Hyfforddi'r Gwasanaeth Yn Earlswood – Dosbarth 1
Dydd Llun 6 Mawrth 2017 am 12.00 Canol Dydd

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a / neu Sy’n Rhagfarnu
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
4.I gytuno, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef: Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol. Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth hynny).
5.I dderbyn a chymeradwyo cofnodion y Panel Cydnabyddiaeth Ariannol, a gynhaliwyd ar yr 10 Hydref 2016.
6.I dderbyn a chymeradwyo adroddiad ar Adolygiad Perfformiad diwedd blwyddyn 2016/17 y Prif Swyddog Tân.
7.I dderbyn a chymeradwyo adroddiad ar Amcanion Perfformiad y Prif Swyddog Tân ar gyfer 2017/18
8.I dderbyn ac ystyried adroddiad ar Adolygiad Cyflogau Flynyddol y Prif Swyddogion ar gyfer 2017
9.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972