Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Pe​nodi

​Mae’r Pwyllgor Penodi yn cyfweld ac yn penodi’r Dirprwy Brif Swyddog Tân, y Trysorydd / Swyddog Adran 151 a’r Clerc / Swyddog Monitro.

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu y Pwyllgor Penodi, a gynhelir yn yr Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin,
ar ddydd Iau 19 Mawrth 2015 am 09:15yb.

 

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
4.I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad paragraff 12 o Ran 12(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef: Paragraff 12: gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol Paragraff 14: gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth)
5.I benodi Dirprwy Brif Swyddog Tân / Dirprwy Swyddog Tân
6.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972