Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Pe​nodi

​Mae’r Pwyllgor Penodi yn cyfweld ac yn penodi’r Dirprwy Brif Swyddog Tân, y Trysorydd / Swyddog Adran 151 a’r Clerc / Swyddog Monitro.

AGENDA

 

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Penodi, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun

16 Ionawr 2017 am 14.00ya

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb.
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu.
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
4.I gytuno, yn unol ag adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu iddynt yn unol ag Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef: Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol. Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth hynny).
5.I dderbyn a gymeradwyo adroddiad i Benodi Swyddog Adran 151
6.I dderbyn a gymeradwyo adroddiad ar rȏl y Clerc/Swyddog Monitro
7.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.