Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Pe​nodi

​Mae’r Pwyllgor Penodi yn cyfweld ac yn penodi’r Dirprwy Brif Swyddog Tân, y Trysorydd / Swyddog Adran 151 a’r Clerc / Swyddog Monitro.

AGENDA

 

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Penodiadau, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun 15 Ionawr 2018 am 12.30ya​

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
5.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.