Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Rheoli Adnoddau

Mae’r Pwyllgor Rheoli Adnoddau’n gyfrifol am reoli adnoddau’r Awdurdod Tân yn effeithiol, yn enwedig rheoli a datblygu materion ariannol, dynol ac eiddo’r Awdurdod, ynghyd â’i swyddogaethau caffael, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), adnoddau dynol a thrafnidiaeth a’r modd mae’n gweithio’n agos gyda’i fudd-ddeiliaid.

​Crëwyd y Pwyllgor Rheoli Adnoddau yn ddiweddar, trwy uno’r Pwyllgor Adnoddau a’r Pwyllgor Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adnoddau a’r Pwyllgor Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn​ wedi cael eu harchifo.​​

​Canolbarth a Gorllewin Cymru Tân a Chyfarfod Gwasanaeth Adnoddau Achub Pwyllgor Rheoli i'w gynnal ddydd Llun 16 Gorffennaf 2012 ar y Ganolfan Tân Gynhadledd, a Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub, Caerfyrddin.​

Agenda

1.Ymddiheuriadau am absenoldeb.
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw fuddiannau Personol neu Niweidiol.
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion personol.
4.I dderbyn ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Adnoddau, a gynhaliwyd ar y 9fed o Ionawr 2012.
5.I dderbyn ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn, a gynhaliwyd ar y 12fed o Fawrth 2012.
6.I dderbyn ac ystyried cofnodion cyfarfod arbennig y Pwyllgor Rheoli Adnoddau, a gynhaliwyd ar y 6ed o Fehefin 2012.
13.I benodi dau Aelod o’r Pwyllgor Rheoli Adnoddau ar y Cyd Fforwm Ymgynghorol ar gyfer y Flwyddyn Gyngor 2012/13.
14.I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.