Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Rheoli Adnoddau

Mae’r Pwyllgor Rheoli Adnoddau’n gyfrifol am reoli adnoddau’r Awdurdod Tân yn effeithiol, yn enwedig rheoli a datblygu materion ariannol, dynol ac eiddo’r Awdurdod, ynghyd â’i swyddogaethau caffael, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), adnoddau dynol a thrafnidiaeth a’r modd mae’n gweithio’n agos gyda’i fudd-ddeiliaid.

​Crëwyd y Pwyllgor Rheoli Adnoddau yn ddiweddar, trwy uno’r Pwyllgor Adnoddau a’r Pwyllgor Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adnoddau a’r Pwyllgor Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn​ wedi cael eu harchifo.​​

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Rheoli Perfformiad, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun y 15fed o Orffennaf 2013 am 11.00yb

Agenda

1.Ymddiheuriadau am absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw fuddiannau Personol neu Niweidiol
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
12.I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys, yn unol ag adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.
13.I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad paragraff 12 o Ran 12(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef: Paragraff 12: Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol Paragraff 14: Gwybodaeth yn ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth hynny).
14.I dderbyn adroddiad ar Newidiadau i’r Stwythur Cyflogau a Graddio ar gyfer gweithwyr gwasanaethau’r llywodraeth leol.
15.I dderbyn adroddiad ar y Contract Tendro Cyfraith Cyflogaeth.