Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Rheoli Adnoddau

Mae’r Pwyllgor Rheoli Adnoddau’n gyfrifol am reoli adnoddau’r Awdurdod Tân yn effeithiol, yn enwedig rheoli a datblygu materion ariannol, dynol ac eiddo’r Awdurdod, ynghyd â’i swyddogaethau caffael, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), adnoddau dynol a thrafnidiaeth a’r modd mae’n gweithio’n agos gyda’i fudd-ddeiliaid.

​Crëwyd y Pwyllgor Rheoli Adnoddau yn ddiweddar, trwy uno’r Pwyllgor Adnoddau a’r Pwyllgor Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adnoddau a’r Pwyllgor Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn​ wedi cael eu harchifo.​​

A G E N D A

 
Gelwir chi drwy hyn i ddod i gyfarfod y Pwyllgor Rheoli Adnoddau, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ddydd Llun 3 Ebrill 2017 am 10.00am

 

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb.
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiant Personol neu Fuddiant Sy’n Rhagfarnu.
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd a Materion Personol.
10.Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.