Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Safonau

​Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Pwyllgor Safonau i oruchwylio, cynnal a chryfhau safonau uchel o ymddygiad mewn swyddi cyhoeddus.​​​​​​

​Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Pwyllgor Safonau Cyfarfod Gwasanaeth i'w gynnal ar 11 Ebrill 2011 am 10.00 am yn y Ganolfan Tân Gynhadledd, a Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub, Caerfyrddin.​

Agenda

1.Ymddiheuriadau am absenoldeb.
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Niweidiol.
3.I benodi Cadeirydd.
4.I benodi Is-gadeirydd.
5.Cyhoeddiadau'r Cadeirydd / Materion Personol.
6.I gadarnhau ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar y 29ain o Dachwedd 2010.
6.I dderbyn adroddiad ar Gynhadledd Safonau Blynyddol 2013
8.I dderbyn copi o'r canllawiau a ddefnyddiwyd gan Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar y Côd Ymddygiad ar gyfer Aelodau o Awdurdodau Lleol yng Nghymru.
9.I dderbyn yr agenda drafft ar gyfer Cynhadledd Safonau 2011, a gynhelir ar y 5ed o Hydref 2011.
10.I dderbyn y diweddaraf, ar lafar, ar y datblygiadau mewn perthynas â'r Côd Ymddygiad a'r Fframwaith Moesegol.
11.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.