Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Safonau

​Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Pwyllgor Safonau i oruchwylio, cynnal a chryfhau safonau uchel o ymddygiad mewn swyddi cyhoeddus.​​​​​​

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Pwyllgor Safonau Cyfarfod Gwasanaeth i'w gynnal ar 7fed Tachwedd 2011 am 10.00 am yn y Ganolfan Tân Gynhadledd, a Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub, Caerfyrddin.

Agenda

1.Ymddiheuriadau am absenoldeb.
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Niweidiol.
3.Cyhoeddiadau'r Cadeirydd / materion personol.
4.I gadarnhau ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Safonau, a gynhaliwyd ar y 13eg o Fehefin 2011.
10.Penodi Aelod Annibynnol Newydd o'r Pwyllgor Safonau.
11.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.