Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Safonau

​Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Pwyllgor Safonau i oruchwylio, cynnal a chryfhau safonau uchel o ymddygiad mewn swyddi cyhoeddus.​​​​​​

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Pwyllgor Safonau Cyfarfod Gwasanaeth i'w gynnal ar ddydd Llun 2 Ebrill 2012 yn 10.00 am yn y Ganolfan Tân Gynhadledd, a Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub, Caerfyrddin.

Agenda

1.​Ymddiheuriadau am absenoldeb.
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Niweidiol.
3.Cyhoeddiadau'r Cadeirydd / materion personol.
4.I benodi Cadeirydd ar y Pwyllgor Safonau.
5.I benodi Dirprwy Gadeirydd ar y Pwyllgor Safonau.
6.I gadarnhau ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Safonau, a gynhaliwyd ar y 7fed o Dachwedd 2011.
7.I dderbyn y polisi Chwythu’r Chwiban.
8.Llyfr Achosion yr Ombwdsman.
9.I dderbyn Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2011 (cyfeiriad at dalu Aelodau’r Pwyllgor Safonau).
10.I dderbyn y Cyfansoddiad.
11.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys, yn unol ag Adran 100(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.