Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Safonau

​Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Pwyllgor Safonau i oruchwylio, cynnal a chryfhau safonau uchel o ymddygiad mewn swyddi cyhoeddus.​​​​​​

Y PW​YLLGOR SAFONAU

31 GORFFENNAF 2017

10:30

 AGENDA

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
12.I dderbyn ac ystyried adroddiad ar lafar ar Fforwm Cadeiryddion Pwyllgorau Safonau
13.I dderbyn adroddiad diweddaru ar lafar ar faterion perthnasol sy’n ymwneud â Safonau
14.I dderbyn adroddiad diweddaru ar lafar ar faterion hyfforddiant
15.I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad paragraff 12 o Ran 12(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef: Paragraff 12: gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol; Paragraff 14: gwybodaeth yn ymwneud â matepion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy’n meddu ar yr wybodaeth).
16.I dderbyn ac ystyried Cais am Ollyngiad
17.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972