Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pam yr ydym yn ei Wneud​

Tanau bwriadol yw rhoi eiddo rhywun arall ar dân yn fwriadol. Mae’n achosi miliynau o bunnoedd o ddifrod i eiddo a’r amgylchedd bob blwyddyn. Dyna’r achos unigol mwyaf o danau mawr yn y DU, ac o ganlyniad, mae wedi denu sylw cynyddol a difrifol ynghylch y ffyrdd o fynd i’r afael ag ef.

​Mae cost tanau bwriadol yn mynd y tu hwnt i’r gost ariannol yn unig; mae’n aml yn dinistrio bywydau, yn dinistrio teuluoedd cyfan, gall niweidio ein cymunedau a difrodi ecosystemau a chynefinoedd bywyd gwyllt am flynyddoedd i ddod. Gall effeithio ar fusnesau, gan eu rhoi allan o waith am fisoedd – gall hyd yn oed eu hachosi i gau. Gall hyn gael effaith ar y bobl mae’n eu cyflogi a’r busnesau eraill yn yr ardal sydd efallai hefyd yn ddibynnol arnynt, gan achosi difrod i’r economi leol a chenedlaethol. Erbyn hyn, mae tanau bwriadol yn gyfrifol am dros 70% o bob tân, gan godi i 82% mewn ardaloedd penodol. 

Ar ei waethaf, mae cynnau tanau bwriadol yn arwain at golli bywyd a difrod ariannol sylweddol ond mae tanau bwriadol bach parhaus a threiddiol hefyd yn gosod naws hynod niweidiol (a niweidiol yn weledol) i gymunedau. 

Diffinnir tanau bwriadol yn Adran 1 (3) o Ddeddf Difrod Troseddol 1971 – 'an offence committed under this section by destroying or damaging property by fire shall be charged with arson'.

Mae tanau bwriadol yn drosedd gymhleth a difrifol a chanddi’r gosb uchaf o garchar am oes. Mae ganddi amrywiaeth eang o achosion: fandaliaeth; chwarae â thân; celu trosedd; dial; twyll; a salwch meddwl i enwi ond ychydig. Mae’r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol yn gweithio gyda’r Heddlu i sicrhau bod pob gweithred o danau bwriadol, boed yn fawr neu’n fach, yn cael eu hymchwilio a’u gweithredu lle bo’n bosibl. 

Mae’r lefelau o danau bwriadol rydym yn eu profi ar hyn o bryd yn anghynaladwy yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, ac mae’r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol yn gwneud ei orau glas i leihau’r problemau hyn ac amddiffyn y cymunedau yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.