Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lleihau Llosgi Bwriadol

Mae’r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol yn gynllun dan gyllid Llywodraeth Cymru, a’i bwrpas yw lleihau tanau bwriadol ledled ardal y Gwasanaeth. Ers tro, ystyriwyd tanau bwriadol a throseddau sy’n berthnasol i dân yn her sy’n gofyn am bartneriaeth, ac o ganlyniad, mae’r tîm yn cynnwys Sarsiant yr Heddlu ar secondiad o Heddlu De Cymru, Swyddog Tân a tri Chynghorydd Lleihau Tanau Bwriadol sy’n sicrhau y caiff pob digwyddiad ei ymchwilio a’i drin yn y modd mwyaf priodol ac effeithiol. Trwy gydgysylltu â’r asiantaethau perthnasol, bydd y tîm yn cynorthwyo i dargedu ardaloedd lle ceir problem ac yn datblygu cynlluniau sy’n targedu tanau bwriadol a phroblemau perthnasol.​​​

​​

Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol

Mae’r Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol​ yng Nghymru yn amlinellu ein dull o sicrhau gostyngiad parhaus yn nifer yr achosion o danau sy’n cael eu cynnau’n fwriadol ar hyd a lled Cymru, ynghyd â’u heffaith. Fe’i datblygwyd gan y Bwrdd Strategol ar gyfer Lleihau Tanau Bwriadol, a chaiff ei rhoi ar waith gan y Cyd-grŵp Tanau Bwriadol.

Yr Hyn A Wnawn

Mewn ymgais i leihau llosgi bwriadol, mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Dîm Lleihau Llosgi Bwriadol ymroddedig, sy’n cynnwys staff...

Pam yr ydym yn ei Wneud
Pam yr ydym yn ei Wneud

Tanau bwriadol yw rhoi eiddo rhywun arall ar dân yn fwriadol. Mae’...

Adrodd Am Broblem
Adrodd Am Broblem

Os ydych yn profi problemau yn eich ardal, neu os ydych yn ymwybodol o unrhyw broblemau yn ardal y Gwasanaeth, yna rhowch wybod i ni trwy gwblhau’r ffurflen ar-lein i...

Ymyrraeth Cynnwyr Tanau

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru dri chynllun gwahanol, i weithio gyda Phlant a P...